• Høringsutkastet sendes direkte til aktuelle organisasjoner. Det er spesielt viktig at alle bygdelag blir invitert og oppfordret til å uttale seg.
  • Høringsuttalelser og oppdaterte tall fra SSB om trafikkulykker innarbeides i planen.
  • Kommunaldirektøren setter ned et administrativt utvalg. Det skal følge opp arbeidet for å ferdigstille et endelig utkast for politisk behandling på bakgrunn av høringsinnspill.
  • Utvalg for samferdsel, infrastruktur og havn (SIH) har ansvar for politisk oppfølging av trafikksikkerhetsarbeidet. SIH innstiller i saken i sitt møte 25.09.24
  • KST vedtar planen i sitt møte i oktober 24, og vedtar de økonomiske rammer i budsjettmøtet før jul.
  • I planens pkt 7.1 er 6 prioriterte og vedtatte tiltak (1-6) med enkeltsummer under 300 000 hver oppført for budsjettåret 2024. Disse skal gjennomføres innen høsten (skolestart) som forutsatt av SIH i møtene 18.12.23 og 14.02.24. 

    Skulle det mot formodning dukke opp uventede hindringer, vil de bli gjennomført i 2025. Pkt 7.1 i utvalgets høringsutkast endres/presiseres i samsvar med dette.

Høringsuttalelser kan sendes Tana kommune ved postmottak@tana.kommune.no merkes med sak 2023/2825. 

NB! Det vil også være mulig å sende innspill på planen gjennom kommunens innbyggermeldingstjeneste CIVIS fra vår hjemmeside eller via app.
HUSK å velge “Trafikksikkerhet”.

Her finner man utkast til trafikksikkerhetsplan:
Høringsutkast Trafikksikkerhetsplan Tana kommune 2025-2033.pdf

For spørsmål om planen ta kontakt med saksbehandler: Frank M. Ingilæ på epost: frank.ingila@tana.kommune.no eller telefon 464 00 260