Fastsetting av veinavn følger nedenstående prinsipper:

  1. Navnet må passe inn i et samordnet system for adressering.
  2. Navnet bør bygge på den lokale navnetradisjonen
  3. Navnet må passe til stedet
  4. Navnet må være variert
  5. Navnet bør ikke virke støtende eller komisk
  6. Navnet bør være lett å skrive og uttale
  7. En bør unngå å benytte navn på nålevende personer i adressenavn. Navn på avdøde personer eller fantasipersoner bør bare benyttes når det er særlige grunner for det.
  8. Skrivemåten skal bygge på lokal uttale og ellers følge gjeldende regler for skrivemåten av stedsnavn.

Spesielt sterkt står tradisjonsprinsippet, dvs. å videreføre lokale navn. I tillegg finnes andre regler som for eksempel at det må påses at navn ikke kan forveksles med allerede eksisterende. Her ses også på navnebruken i nabokommunene. Steds- og veinavn er en viktig kilde til lokalhistorien eller til opplysning om naturressursene på stedet. Navnsetting er også gjenstand for stort lokalt engasjement.