Hvem kan søke?

Det er eier (hjemmelshaver) av eiendommen som må søke fradeling. I mange tilfeller er dette Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo). Da må FeFo søke til kommunen, og det blir tiltakshavers ansvar at søknaden blir komplett, og om det eventuelt må søkes dispensasjon.

Dersom man skal søke på vegne av hjemmelshaver, krever det fullmakt. 

Se informasjon fra kartverket om fullmakter her.

 

Fradeling av landbrukseiendommer

Landbrukseiendommer må i tillegg til plan- og bygningsloven, behandles etter jordloven.

 

Søknaden

En delingssøknad må inneholde følgende elementer:

  • Nabovarsel
  • Søknadsskjema
  • Kart (lenke til å generere kartutsnitt i kommunekart finner du her)
  • Følgebrev

 

Dispensasjon?

Lenke til dispensasjonssøknader

 

Saksbehandling og vedtak

Søknader som krever dispensasjon skal behandles av kommunen innen 12 uker, fra det tidspunktet søknaden er komplett. Tidsfristen omfatter ikke høring.

 

I henhold til Tana kommunes delegasjonsreglement, kan kommunedirektøren fatte delegerte vedtak i delingssaker som er under 4 daa.

Dersom arealet overstiger 4 daa., må saken behandles politisk av planmyndigheten (formannskapet).

 

Gebyr

 

Klage