Vilkår

Grensejustering kan kreves av eier av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie og andre som er nevnt i § 9 i matrikkellova.

Grensejustering skal gjelde eksisterende felles grense. Grense mellom matrikkelenheter kan justeres uten pantefrafall. Grense kan ikke justeres i strid med forskrift gitt i eller i medhold av annen lovgivning.

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 % målt mot den minste matrikkelenheten(eiendommen), men maksimalt 500 kvadratmeter. Uansett kan en matrikkelenhet likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før grensejusteringen. Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = Grunnbeløpet i folketrygden).

Dersom summen av denne og tidligere gjennomførte grensejusteringer etter matrikkellova overskrider arealgrensen, kan forretningen ikke gjennomføres som grensejustering.

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.

Rekvisisjon av grensejustering

Rekvisisjonen sendes til postmottak@tana.kommune.no

Elller til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana

 Rekvisisjonen skal inneholde:

  • Utfylt skjema Rekvisisjon av oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven som er unntatt fra byggesaksbehandling.Husk at hjemmelshaverne for begge eiendommene må signere på rekvisisjonsskjemaet.
  • Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000 med rutenett for Euref89 UTM-sone 35 som viser involverte eiendommer og som tydelig angir hvordan grensen ønskes justert.
  • Skriftlig samtykke fra registrerte grunneiere og registrerte festere som grensejusteringen får betydning for. Se avtale om grensejustering.
  • Arealregnskap for involverte eiendommer og overførte arealer, og eventuelt tidligere grensejusteringer.
  • Dokument fra kommunen som viser at grensejusteringen ikke fører til deling av driftsenhet (jf. jordlova).
  • Verdianslag for involverte eiendommer.
  • Dersom grensen, etter grensejusteringen, settes nærmere eksisterende bygning enn 4 meter må hjemmelshaverne utarbeide en avstandserklæring/nabosamtykke. Avstandserklæringen/nabosamtykket må signeres, og kan tinglyses. Eksempel på avstandserklæringen

Saksbehandling

Når kommunen mottar rekvisisjon av grensejustering blir det foretatt mottakskontroll og sendt et foreløpig svarbrev med opplysninger om saksbehandler, forventet saksbehandlingstid og eventuelt etterspørsel etter manglende dokumentasjon.

Når rekvisisjonen er komplett, vil saksbehandler utføre nødvendig forarbeid og innkalle til oppmålingsforretning. Etter avholdt oppmålingsforretning blir justeringen ført i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og matrikkelbrev sendes involverte parter.

Behandlingstid
Når rekvisisjon av grensejustering er mottatt og komplett, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Gebyr

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet.

Lover og forskrifter

Matrikkellova

Matrikkelforskriften

Forvaltningsloven

Veileder til matrikkelforskriften

Jordlova

Se:
Matrikkellova § 16 Grensejustering og § 9 
Matrikkelforskriften § 34 Grensejustering
Jordlova § 12 Deling