Målet for tjenesten

For personer med store helseproblemer er det et mål å forebygge funksjonstap og institusjonsopphold. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. I tillegg er det å ha et godt samarbeid med pårørende om dagligdagse aktiviteter viktig for å opprettholde kontakten med familien.

Hvem kan få omsorgsboligplass

Tildelingskontoret kan tilby leie av omsorgsboliger til personer som trenger tilrettelagt bolig på grunn av alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. Målgruppen er innbyggere som på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming ikke kan bo i ordinær bolig.

Kriterier for tildeling av omsorgsbolig kan f.eks. være:

  • At søker må være i behov for bolig som er tilpasset mennesker med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne
  • Søker må ha manglende evne til å selv tilkalle hjelp ved behov
  • Leilighet ved Tana omsorgssenter skal tildeles personer som har behov for oppfølging av personell i større grad enn i en bolig som ikke er tilknyttet personell.
  • At tildeling av omsorgsbolig medfører økt funksjonsnivå og selvstendighet i hverdagen
  • At nåværende hjelpetjenester i egen bolig ikke er tilstrekkelig til å dekke reelt hjelpe behov
  • At søker bor alene, er ikke et kriterie for tildeling av omsorgsbolig.

For omsorgsbolig med fast tilknyttet bemanning benyttes lokal forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester i saksbehandlingen.

Hva forventer vi av deg

  • Du har forsøkt andre muligheter for å skaffe deg egen tilpasset bolig
  • Du overholder husleiekontrakten med kommunen

Hva kan du forvente av oss

  • Vi svarer gjerne på dine spørsmål
  • Vi tilbyr deg bolig tilpasset ditt hjelpebehov

Tjenesten omfatter ikke

Praktisk bistand/assistanse
Hvis bruker trenger bistand til vask av leiligheten, vask av klær kan det søkes om hjemmehjelp

Følge til legetime/tannlege
Pårørende/verge skal følge pasienten til oppsatte timer hos fastlegen/tannlegen, hvis det ikke lar seg gjennomføre og ansatte må følge pasienten så må pasienten betale for denne tjenesten.

Annen helsehjelp
De som skal til sykehus skal følges dit av pårørende/verge, hvis dette ikke lar seg gjennomføre skal pasientreiser kontaktes for bistand.

Hjemmesykepleie
Hvis du trenger hjelp til stell, dusj eller medisinutdeling må det søkes om dette. Hvis du tidligere ikke har mottatt bistand fra hjemmesykepleien skal det lages en apotekavtale med apoteket om at omsorgsboligens sykepleier kan bestille medisiner, inkontinent utstyr og annet du trenger på apoteket og da vil du få regning tilsendt.

Matombringing
Middag må der søkes om, se tjenestebeskrivelse om matombringing.

Pårørende

Vi vil gjerne at du oppnevner en pårørende vi kan ta kontakt med hvis det skjer deg noe eller at det er annet som vi vil informere om. Vedkommende skal da informere de andre pårørende, da vi ikke har kapasitet til å kontakte alle dine pårørende hvis det skjer deg noe.

Hvis du ikke administrer dine bankkontoer og regninger selv, vil vi gjerne ha beskjed om hvem vi skal sende regningene til.

Pris for tjenesten

Husleie betales etter gjeldende regler og vedtak i kommunen. Husleie dekker leie av leilighet, oppvarming, strøm og brøyting. 

Det er tilrettelagt for felles måltid fire ganger daglig. Tørrmat og forbruksvarer kan bestilles av de ansatte på boligen og hver enkelt beboer betaler en fast sum pr. måned for dette.