Viktige regler for bruk av skuterløypene

All ferdsel skal foregå aktsomt og hensynsfullt.
Det er ikke tillatt å kjøre fortere en 70 km/t i terreng.
Snøskuter med slede uten passasjer må ikke kjøres fortere enn 60 km/t, og med passasjer 40 km/t.
Langs hele løypenettet er det tillatt å stoppe og raste inntil 300 meter i rett linje ut fra senter av løypa til begge sider.
Parallellkjøring langs løypetraseen er ikke tillatt.

Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Deanu gielda - Tana kommune

Hvilke vann kan du raste på?

Det er tillatt og kjøre ut av løypene og raste på følgende vann
Leavvajávri Njirranjávri Lođejávri (Fuglevannet)
Ullojávri Gárcojávri Hárrejávri
Njuorggánjávri (løype 2A) Njuorggánjávri (løype 4) Lille Klokkarvann
Bihtošjávri Hávgajávri Store Klokkarvann
Gurteluoppal Liŋkonjávri Čámmájohjávri
Gurtejávri Njukčajávri (Svanevannet) Guorroláttu
Námmajávri Geassájávri (Sommervann) Nástejávri
Čeavrresjávri Duolbajávri Stuorát Álletjávri
Gaskkamus Lavnnjosjávri Luohttemuorjávri Roahkkeluoppal
Bajimus Lavnnjosjávri Golggotjávri Stuorrá Savetjávri/Store Skivann
Látnajávri Guovžajávrrit (1.og 2. Bjørnevann) Skálvejávri
Látnaluobbalat Suolojávri (Holmvann) Buolbmátjávri/Polmakvann (norsk del)

Oppdaterte løypekart finnes på Nordatlas

Oversikt over vegstrekninger unntatt fra forbud om bruk av snøskuter på offentlig veg, Finnmark

Statsforvalteren - Snøskuter- og barmarksløyper

B - løypekart skuterløyper vest for Tanaelva
C - løypekart Austertana
D - kart løype 18 Tanabru
E - løypekart Levajok

LøypenrLøype (GPX-fil for GPS)StatusMerknader
1Leavvajohka/Levajok-LeavvajávriStengt 
2ASirbmá–Bajimus LavnnjosjávriStengt 
2BLákšjohka–GárppejohguolbbaStengt 
3AFanasgieddi/ Båteng–GurteluoppalStengt 
3BStorfossen–vest for LaddelašjávriStengt 
3CGárppejohguolbba-Gaskkamus Lavnnjosjávri Stengt 
4Hillágurra–LiŋkonjávriStengt 
5Máskejohka/Masjok–Stuorra IlisStengt 
6ABonjákas/Bonakas–Geassájávri/SommervannStengt 
6BSmalfjord–løype 6AStengt 
6CBoftsa–løype 6AStengt 
6DGolggotjávri–løype 5 ved LuohttemuorjohkaStengt 
7IfjordfjelletStengt 
8Stuorrajohka/Storelva–Stuorra IlisStengt 
9Tanaelva med tilførselsløyper til TanabruStengt 
10AAustertana–brua over RiidoveaijohkaStengt 
10BLøype 10A–GeresjávriStengt 
10CČámmájohka bru–bru ved JuovlajohkaStengt 
11Birkestrand–Lille KlokkarvannStengt 
12Austertana–HarrelvStengt 
13Luftjok–AustertanaStengt 
13BAustertana–Stjernevann–Berlevåg grenseStengt 
14Álletnjárga/Alleknjarg–SkálvejávriStengt 
15Buolbmát/Polmak–Buolbmátjávri/PolmakvannStengt 
16Guhkesnjáarga/Langnes–GávesluoktaStengt 
17Finskegrensen-tollstasjon, løype 9 på TanaelvaStengt 
18TanabruStengt 
 Hele løypenettet samlet Tana kommune (GPX)  
 Alle enkeltløyper (ZIP)  

Stengings plan jf. Statsforvalterens vedtak om forlenget åpning 20.04.2023.

Tana 2A Sirbma til Bajimus Lavnnjosjavri 14.mai
Tana 3A Løype 3B til løype 2A 07.mai
Tana 3B Storfossen E6 til 3A 07.mai
Tana 4 Hillagurra til Liŋkonjávri 07.mai
Tana 4 Liŋkonjávri til Løype 5 14.mai
Tana 5 Stuorra Ilis til løype 6A på Sommervann / Geassájávri 14.mai
Tana 5 Máskejohka / Masjok parkeringsplass til løype 6A på Sommervann
/ Geassájávri 07.mai
Tana 6A Løype 5 til Hánnojávrrit 14.mai
Tana 6A Bonjákas / Bonakas til Geassájávri / Sommervann 07.mai
Tana 6B Smalfjord til Løype 6A 07.mai
Tana 8 Parkering ved Storelva til løype 5 ved Stuorra Ilis 14.mai
Tana 10A Fra Brua over Riidoveaijohka til løype 10B 14.mai
Tana 10B Løype 10A til Geresjávri 07.mai
Tana 13 Vei i Luftjokdalen til Øvre Hanavann 07.mai
Tana 13B Fra Čámmájohjávrrit (301 moh) til Berlevåg kommune 14.mai
Tana 14 Parkering alleknjarg (ved Polmakveien) til Skidalen / Skalvejavri 14.mai
Tana 15 Polmak, start av Polmakvannveien - Polmakvann 07.mai

(Løypene 10A og 13B er stengt av kommunen 8. mai)

Om inntaking av stikker: Gjelder kun løypemannskaper som utfører arbeidet for kommunen. 

Vedtak om dispensasjon for inntaking av løypestikker for løyper som har fått
innvilget forlenget åpningstid etter 4. mai. 

Kommunen skal som den klare hovedregel ta inn stikkene innen den dato den enkelte løype har fått
forlenget åpningstid til. Dersom dette helt unntaksvis, og av praktiske årsaker som ligger utenfor
kommunens kontroll, ikke lar seg gjøre innvilges kommune i Finnmark og Nord-Troms i medhold av
dette vedtak dispensasjon fra vårforbudet for inntaking av løypestikker. Vedtaket gjelder for inntil 3
dager etter angitt stengingsdato. Vedtaket er fattet i medhold av Forskrift for bruk av
motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 8 andre ledd.
 

Vilkår:
- Kommunen skal ha dialog med berørte reinbeitedistrikter om inntaking av løypestikker dersom løypa går i eller nært inntil kalvingsområder for rein.
- Kommunen skal ta inn stikkene uten ugrunnet opphold (se vilkår til vedtak om forlenget åpningstid).
- Antall skutere som benyttes til inntakingen skal begrenses til det nødvendige.
- All kjøring skal foregå på snødekt mark og følge kommunens løyper.
- Inntaking av løypestikker skal skje så raskt og effektivt som mulig. Når det kjøres i medhold av denne dispensasjonen skal det ikke forekomme rekreasjonspregede aktiviteter slik som isfiske o.l.