Vilkår

Nymerking og klarlegging av eksisterende grenser kan rekvireres av hjemmelshaver, fester, advokater, kommune, fylkeskommune, stat eller andre som har fullmakt jf matrikkeloven § 17. I de tilfellene hvor det er et firma som er eier av eiendommen, kan den som har signatur i hht nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret, rekvirere.

Rekvisisjon

Slik rekvirerer du nymerking/klarlegging av grenser:

Søknad om grensepåvisning/klarlegging skal bestå av følgende:

Veiledning til skjema for rekvisisjon av oppmålingsforretning etter matrikkelloven: 

- Fyll ut matrikkelenheten det gjelder

- Kryss av for 2 c

- Kryss på dokument som omtaler etablerte grensen(e)

- Rekvirenters adresse og underskrift

- Evt annen fakturaadresse

  • Kartutsnitt hvor det tydelig er markert hvilke grensepunkter som skal påvises/klarlegges.
  • Dokument som omtaler/etablerer grensen(e)


Send rekvisisjon til kommunen til e-post: postmottak@tana.kommune.no

eller til Rådhusveien 24, 9845 Tana. 

Saksbehandling

Klarlegging og nymerking av grenser behandles administrativt.

Saksgang

Etter at kommunen har mottatt rekvisisjonen blir varsel om tidspunkt for oppmålingsforretning sendt til rekvirent og naboer til den aktuelle grensestrekningen. Partene varsles senest 2 uker i forkant hvis ikke annet er avtalt.
Dersom noen skal møte i stedet for de som er innkalt, må disse ha skriftlig fullmakt til dette. Under oppmålingsforretningen påviser landmåler de grensepunkter som i følge rekvisisjonene skal påvises/nymerkes. Nye grensemerker blir eventuelt satt ned og målt. Det føres protokoll over hva som er klarlagt og avtalt ved forretningen.

Saksbehandlingstid
Nymerking utføres normalt innen 4 uker. Klarlegging av eksisterende grense skal utføres innen 16 uker.

Klage

Klagerett
Saker som behandles etter matrikkelloven kan påklages til statsforvalteren av hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for.

Dessuten av de som hevder at de hører inn under matrikkellovens § 9 bokstav b, c, d og e, samt § 17.

Klagen behandles etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er 3 uker og gjelder fra mottagelsen av dette brev. Klagen skal stiles til statsforvalteren for Troms og Finnmark, men sendes Tana kommune.

Klagen må være underskrevet og angi hvilken forretning det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen.

Dersom klagen sendes inn for sent, kan den bli avvist. Du kan søke om å forlenge klagefristen dersom det foreligger særlig grunn. I så fall må du opplyse om hvorfor du ikke kan lastes for forsinkelsen.

Klagebehandlingen
Dersom klagen har betydning for andre parter, vil disse bli varslet av oppmålingsmyndigheten og gitt en frist for uttalelse. Hvis klagen ikke tas til følge, sendes klagen til fylkesmannen som avgjør saken.

Statsforvalteren kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham/henne. Både partene og oppmålingsmyndigheten vil bli gjort kjent med resultatet av klagebehandlingen direkte fra statsforvalteren.