Vilkår

Seksjonering reguleres av eierseksjonsloven

Vilkår for seksjonering er regulert i Kapittel II i eierseksjonsloven.

Både grunneiendommer og anleggseiendommer kan seksjoneres.

 • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten
 • Du må lage en sameiebrøk for hver seksjon
 • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen
 • Hvis det er flere bruksenheter på eiendommen, må alle være del av seksjoneringen
 • Du kan bare søke for én grunneiendom
 • Den seksjonerte boligen må være en lovlig bolig etter reglene i plan- og bygningsloven
 • Det må være mulig å opprette parkeringsplass.
 • Du må oppgi om enheten skal brukes til bolig eller næring.

For eksisterende bygninger må pålagte bygningsmessige tiltak være gjennomført før seksjonering eller reseksjonering kan skje.

Søknad og saksbehandling

Fremgangsmåten ved seksjonering kommer frem av kapittel III i eierseksjonsloven.

Når du skal seksjonere en eiendom må du fylle ut et søknadsskjema. 

Kommunen behandler seksjoneringssaken og fører seksjoneringen i matrikkelen. Deretter sender vi melding til tinglysing. Hver seksjon får da opprettet et eget grunnbokblad.

Se veiledning til utfylling av skjemaene

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for seksjonering (pdf)

Skjema

Søknad om seksjonering (pdf)
Skjema for fordeling av sameieandeler ved seksjonering. Dette skjemaet skal kun brukes ved fordeling av seksjoner mellom sameiere i forbindelse med seksjonering av eiendom. Det er bare aktuelt når flere personer har grunnbokshjemmel til en eiendom sammen før seksjoneringen, og etter seksjoneringen ønsker å innveksle sine tidligere sameieandeler i bestemte seksjoner.

Rekvisisjon av oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak etter pbl 20-1 m, fylles ut hvis uteareal inngår i seksjoneringen.

Vedlegg

 • sameiets vedtekter
 • situasjonsplan
 • plantegninger
 • hvis søknaden gjelder utearealer, må du legge ved rekvisisjon til oppmålingsforretning
 • egenerklæring.

Saksbehandling

Kommunens behandling av søknaden om seksjonering (§ 12)

Kommunens vedtak om seksjonering (§ 13) 

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fatter vi et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til oss innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken 12 uker. Bruker vi mer enn 12 uker, reduseres seksjoneringsgebyret med 25 prosent av det totale gebyret for hver påbegynte uke tidsfristen oversittes.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til oss. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Pris for tjenesten

Gebyrer for kommunens behandling av søknad om seksjonering 

Reseksjonering

Hvis sameierne i et eierseksjonssameie ønsker å endre fordelingen av areal eller gjøre andre bruksendringer i eiendommen etter at eiendommen er seksjonert kan de reseksjonere. Reseksjonering er aktuelt for eksempel hvis to leiligheter skal slås sammen, eller et kontorlokale skal gjøres om til en leilighet, eller ved omfordeling av parkeringsplasser, boder og lignende.

Vær oppmerksom på at det kan påløpe dokumentavgift ved reseksjonering dersom sameierbrøkene endres.

Søknad om reseksjonering og utfyllingsveiledning:

Skjema Søknad om reseksjonering (DOCX, 55 kB) og veiledning til utfylling av søknad om reseksjonering.

Forskrift om bruk av standarisert søknad om seksjonering og søknadsskjemaer med utfyllingsveiledninger

Oppheve seksjonering

Dersom eiendommen ikke lenger skal brukes som en seksjonert eiendom, kan seksjoneringen oppløses og slettes hos kommunen, som deretter sender melding om tinglysing til Kartverket. Dette utløser ikke dokumentavgift.

Hvis du har spørsmål om eierseksjonsloven eller om fremgangsmåten i en bestemt seksjoneringssak må du ta kontakt med kommunen. Det er kommunen som er seksjoneringsmyndighet, og det er kommunen som beslutter om vilkårene for seksjoneringen eller reseksjoneringen er tilstede i hver enkelt sak. 

Skjema begjæring om opphevelse av seksjonering