Næringsfond

Kommunen har et næringsfond hvor det er mulig å søke om støtte til bedriftsetableringer og bedriftsutvikling.

Søknader til næringsfondene behandles av Hovedutvalg for utmark og næring (HUN).

Her finner man: Retningslinjer for kommunalt næringsfond.pdf

Søknader om støtte fra næringsfondet skal sendes via  www.regionalforvaltning.no

Primærnæringsfond

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres. Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer. 

Fiskebåt ankommer Torhop fiskerihavn
Fiskeri er en viktig primærnæring i Tana kommune
Kyr på sommerbeite
Landbruksnæringen er den viktigste primærnæringen i Tana kommune

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det enten ikke finnes andre støtteordninger, eller hvor andre støtteordninger ikke er tilstrekkelig til å sikre økonomisk bærekraft. Andre støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Hva som kan støttes:
Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført.

Jordbruk:

 • Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord
 • Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom, herunder også buskap
 • Forsterkning av kraftforsyning
 • Oppstart av tilleggsnæringer
 • Kjøp av melkekvoter

Fiske:

 • Kjøp av fiskefartøy
 • Modernisering og effektivisering
 • Serviceanlegg/landanlegg/mottaksstasjon

Utmarksnæring:

 • Verdiskaping av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter
 • Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling samt kompetanseheving
 • Opplevelsestilbud/turisme i kombinasjon med utmarkshøsting

Reindrift:

 • Tiltak som bidrar til å effektivisere driften, øke verdiskapingen og styrke økonomien.
 • Ungdom under etablering.

Søknad

Søknad må inneholde alle opplysninger av betydning for å behandle søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el). For jordbruk finnes det egen søknadsskjema som skal benyttes.

 

Retningslinjer for Primærnæringsfondet: Retningslinjer for kommunalt primærnæringsfond.pdf
Søknadsskjema: Søknadsskjema primærnæringsfond Tana kommune.pdf

Sende søknad

Post: Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana

Elektronisk post:  postmottak@tana.kommune.no

Merk søknaden "Primærnæringsfond"

For mer informasjon:

Førstelinjetjeneste

Sápmi Næringshage Logo.PNG

Tana kommune har en avtale med Sápmi Næringshage om førstelinjetjeneste hvor man kan få noe veiledning.
  
Ønsker du å starte egen bedrift? 
Eller vurderer du å videreutvikle din bedrift? 
Book time hos Sápmi Næringshage for inntil 4 timer gratis rådgivning.

https://www.sapminh.no/timebestilling

Sápmi Næringshage

Næringstomter

Her finner man mer info om næringstomter:
Tomter og områder for næringsvirksomhet