Målet for tjenesten

Formålet er at omsorgsyter skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsyter og gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie.

Hvem kan få avlastningsplass på institusjon

Tjenesten omfatter de som yter omsorg for eldre hjemmeboende personer med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Dette er en rettighet knyttet til den som yter omsorg, og ikke den omsorgstrengende. 

For å få avlastning skal søker ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet:

  • At det ytes mange timer bistand, daglig av pårørende  
  • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig 
  • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen 
  • Om omsorgsarbeidet er til hinder for sosiale relasjoner med andre, fører til isolasjon 
  • Om omsorgsarbeidet er til hinder for deltakelse i aktiviteter

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.