Vi har et overordnet ansvar for kvalitet og utvikling i barnehagene. Vi jobber også med barnehageopptak, tilsyn og godkjenning av barnehager, saksbehandling av søknader om redusert foreldrebetaling, fakturering, kommunale tilskudd til private barnehager og søknader om spesialpedagogisk hjelp.

Barnehageloven

Barnehageloven regulerer

  • krav til bemanning og innhold i barnehagetilbudet for alle barnehager
  • barns individuelle rett til barnehageplass
  • ansvaret til barnehageeier, kommunen og statsforvalteren

Det er kommunen som er lokal barnehagemyndighet. Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til alle barn i kommunen med rett til plass. Kommunen skal også påse at de kommunale og private barnehagene drives i i samsvar med nasjonale lover og regler. Kommunen skal veilede, godkjenne og føre tilsyn med barnehagene i kommunen, og skal fatte vedtak om tilskudd til private barnehager.

Her kan du lese: barnehageloven

Rammeplan

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver er en viktig forskrift til barnehageloven. Den utdyper bestemmelsene i loven om barnehagens formål, innhold og barns medvirkning, og inneholder krav til barnehagen for å sikre at alle barn får et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Gjeldende rammeplan trådte i kraft 1. august 2017.

Rammeplanens kapitler omhandler barnehagens verdigrunnlag, ansvar og roller, barnehagens formål og innhold, barns medvirkning, samarbeid mellom hjem og barnehage, overganger, barnehagen som pedagogisk virksomhet, barnehagens arbeidsmåter og barnehagens fagområder.

Her kan du lese: rammeplan for barnehager

 

Trygt og godt barnehagemiljø for alle barn

1. januar 2021 fikk barnehagen et nytt regelverk for barnehagemiljøet. Den nye loven skal sørge for at alle barn får en trygg og god barnehagehverdag. 

Hva er nytt i loven?

  • Barnehagen har et ansvar for å følge med på hvordan alle barna har det.
  • Alle ansatte har en plikt til å gripe inn, hvis et barn ikke har det bra.
  • Barnehagen må undersøke, og sette inn tiltak hvis et barn ikke har det bra.
  • Alle som jobber i barnehagen skal melde fra til styrer, hvis de får mistanke om et barn ikke har det trygt og godt.
  • Barnehagen må lage en skriftlig plan, hvis et barn ikke har det bra i barnehagen.
  • Barnehageeier har ansvar for at barnehagene følger reglene, og må legge til rette for at barnehagen oppfyller kravene i loven.

Mer om det nye kapittelet i barnehageloven finner du på udir.no eller her.

Barnehagene i Tana har over lang tid jobbet godt med barnehagemiljøet gjennom deltakelse i ulike utviklingsprogrammer. Den nye loven sørger for at barnehagemiljøet blir et systematisk og dokumentert satsingsområde i barnehagene.

Du kan lese mer om kommunens rutiner i planen «Handlingsplan psykososialt barnehagemiljø – barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø» for alle barnehagene i Tana kommune. Planen finner du her

I tillegg har noen av barnehagene utarbeidet sine egne, lokale planer og rutiner. 

Overgang fra barnehage til skole

«Barnehagen skal samarbeide med skolen om barnas overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning, jf opplæringslova § 13-5 og friskolelova § 5-5. Samarbeidet skal bidra til at barna får en trygg og god overgang. Barnehagen må ha tillatelse fra barnets foreldre for å utlevere personopplysninger om barnet til skolen.» ( Lov om barnehager § 2a Plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole) 

 En god overgang fra barnehage til skole er viktig for å sikre barna best mulig opplæring og vel så viktig sikre at barnets behov i en slik overgang blir sikret.  Trygghet i en overgangsprosess er svært viktig for å bidra til at opplæringen tilpasses det enkelte barnet allerede fra første skoledag. (Meld. St. 18 Læring og fellesskap s. 28)

Ansatte i barnehagen samarbeider med ansatte i skolen for å få til en trygg og god overgang fra barnehage til skole.  Skolen inviterer til foreldremøte med barn i juni før barnet begynner på skolen.

Det er spesielt viktig med et nært samarbeid mellom barnehage og skole for barn som har behov for særskilt tilrettelagt omsorgs- eller læringsmiljø og eventuelt spesialundervisning. Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner på skolen. For barn med nedsatt funksjonsevne kan det være behov for særlige tiltak. Planleggingen av skolestart blir da mer omfattende og kan ofte involvere flere aktører.

Tana kommune har laget en egen plan for å sikre at overgangen fra barnehage til skole blir så smidig og vellykket som mulig. Planen finner du her