Kommunekart med reguleringsplaner mm
https://kommunekart.com/

Geonorge SePlan - kartløsning med oversikt over arealplaner
https://kart.geonorge.no/seplan/

Norgeskart.no er Kartverkets frie digitale norgeskart med data fra en rekke datasett. Bruk det som oversiktskart, eller zoom inn på ditt turområde på land eller til havs.
https://www.norgeskart.no

Kartkatalogen
https://www.geonorge.no/

Høydedata med lidarscannede laserkart over terreng
https://hoydedata.no/LaserInnsyn/

Kart over kulturminner:
https://kulturminnesok.no/

Norge i bilder med gode ortofoto (luftfoto) fra forskjellige tidsepoker i hele landet. i bilder viser ortofoto Det er et samarbeid mellom Kartverket, Statens vegvesen og Norsk institutt for skog og landskap
https://norgeibilder.no/

Miljøstatus kart med temalag
https://miljoatlas.miljodirektoratet.no/MAKartWeb/KlientFull.htm?

Artsdatabanken - Kunnskapsbank for naturmangfold
https://artskart.artsdatabanken.no/

Naturbase gir kartfestet informasjon om utvalgte områder for natur og friluftsliv. Nyttig for kommunale planleggere, grunneiere og lokalt reiseliv.
https://kart.naturbase.no/

Snøscooterløyper, barmarksløyper i Finnmark og Troms:
https://www.nordatlas.no/plan

NVE flomsonekart
https://gis3.nve.no/link/?link=flomsone

NVE Kartkatalog – svært omfattende kartløsninger.
Vann (Innsjø, Elvenett, Breer, Hydrologiske kart, Vannforekomster, Tverprofiler elv).
Vern og sikring (Verneplan vassdrag, Kulturminner, sikringstiltak).
Farekart (Flom, Kvikkleire, Fjellskred, Skredfaresoner, Flomhendelser, Skredhendelser).
Aktsomhetsområder (Jord- og flomskredkart, Steinsprangutsatte områder, Snø- og steinskredutsatte områder, Snøskredutsatte områder, Forsvarets snøskredkart, Kart med bratthetsgrader til vurdering av snø- og jordskredfare, Flomaktsomhet, Svekket is, KAST - Klassifisering av snøskredterreng).
Energi
Ymse
Kartverktøy
Ferdige kart
https://kartkatalog.nve.no/#kart


seNorge:
http://www.senorge.no
Dette er en åpen portal på Internett, som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge - og mye mer.
De fire hovedtemaene i seNorge er:

  • Snø: Snøkart for Norge. Se kart bl.a. over snømengde, nysnø, skiføre, snøsmelting, snødybde og avvik fra normalen.
  • Vann: Vannkart for Norge. Se kart bl.a. over vannmetning i jord og hvor mye vann som kommer fra regn og snøsmelting.
  • Vær: Værkart for Norge. Se kart over nedbør og lufttemperatur, både for døgn og uke, og kart som viser avvik fra normalen.
  • Klima: Kart over klima og klimascenarier for Norge. Se kart over normaler og fremtidscenarier for bl.a. nedbør, temperatur, snø, og avrenning.

NIBIO – Arealinfo, Landskap, reindrift, jordsmonn, skogportal
https://kilden.nibio.no

Gårdskart på internett - en nettløsning med kart over arealressurser med arealtall for valgt landbrukseiendom.:
https://gardskart.nibio.no/search

Kartkatalogen - Man kan bruke Geonorges kartkatalog til å søke etter, se på og laste ned norske offentlige kartdata
www.geonorge.no

Sjø og hav
https://kystinfo.no/

Dybdekart Norge
https://dybdedata.kartverket.no/DybdedataInnsyn/

Havnivå i kart (en karttjeneste for stormflo og havnivåstigning).
https://www.kartverket.no/sehavniva/se-havniva-i-kart/

Geologiske kart
https://www.ngu.no/emne/kart-pa-nett

Turkart
https://ut.no/kart  https://www.godtur.no/

Nasjonal vegdatabank
https://www.vegvesen.no/nvdb/vegkart/

Statens vegvesen – Trafikkmeldinger på kartet.
https://www.vegvesen.no/trafikkbeta

Trafikkregistreringer – Staten vegvesen
https://www.vegvesen.no/fag/trafikk/trafikkdata/trafikkregistreringer

Helseatlas:
https://helseatlas.no/

Værkart:
https://www.yr.no/kart/

Lynnedslag i hele Skandinavia:
https://lyn.met.no/

Mobiltelefon dekning:
Telenor    Telia

Kart gule sider:
https://kart.gulesider.no/

Google map
https://www.google.com/maps

Live vind, varme, temp, osv hele jordkloden
https://earth.nullschool.net

https://www.windy.com/

Rett i kartet (bidrag til Kartverkets data).
https://www.rettikartet.no/

Sentralt stedsnavnregister er Kartverkets nettløsning for innsyn i Sentralt stedsnavnregister (SSR). Her kan du søke på alle stedsnavn i Norge og få informasjon om blant annet skrivemåte og navnevedtak.
https://www.kartverket.no/Kart/Stedsnavn/Sentralt-stadnamnregister-SSR/

SSB kart (Befolkningsstatistikk på rutenett, Tettsteder, Sentrumssoner, Potensielt tilgjengelig strandsone, Bygg, bolig og eiendom, Landbruk og jordbruk, Virksomheter).
https://kart.ssb.no/

Folkehelse (Kart med resultater av kvalitetsmålinger i helsetjenesten, i første omgang ved overlevelse og reinnleggelser i sykehus).
https://www.fhi.no/kk/kvalitetsmalinger/kart-med-resultater-av-kvalitetsmalinger-i-helsetjenesten/

Båter på sjøen
https://www.marinetraffic.com

https://nais.kystverket.no/ 

Fly i lufta
https://www.flightradar24.com/

Gode kartapper på mobil (android):
Norgeskart friluftsliv (Anbefaler premium som koster kr 59 pr år).
Kommunekart (Finnes en proffversjon som man må ha brukernavn for).
Hvor? - Kartverkets offline turkart (Kan erstatte papirkart i 1:50.000 serien, lastes ned fylkesvis).