Det er kommunens ansvar ved avdeling Infrastruktur å sette opp gatenavnskilt på kommunale veier. 

Statens vegvesen eller Fylkeskommunen er skiltmyndigheter for gate-/vegnavnskilt (adressenavnskilt) langs riks- og fylkesveger.