Krav til dispensasjon?

Dersom man skal gjennomføre tiltak etter plan- og bygningsloven i områder som ikke er avsatt i arealplan, eller regulert i reguleringsplan, til riktig formål, kan det kreves dispensasjon fra planen. 

Et vanlig tilfelle i distriktskommuner er fradeling eller bygging i LNFR-områder (Landbruks-, natur-, friluft- og reindriftsområder), hvor tiltak ikke tillates, dersom det ikke er i tråd med stedbunden næring.

Man har riktignok avsatte områder som for eksempel er kombinert mellom LNF og spredt boligbygging. Er du i tvil, kan du ta kontakt med kommunens planleggere.

 

Dispensasjonen

Det heter i plan- og bygningslovens §19-2, “Dispensasjonsvedtaket”:

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet.

Her er det viktig å merke seg at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene. Fravær av ulemper innvilger ikke automatisk en dispensasjon, da det må være fordeler ved tiltaket. Som fordel regnes ikke private forhold.

Dispensasjonssøknaden skal følge med annen søknad (byggesøknad, søknad om fradeling etc.), og søker skal grunngi hvorfor en dispensasjon bør innvilges. Herunder skal det også nabovarsles.