Botjenesten

Botjenesten gir døgnkontinuerlig bo- og tjenestetilbud til voksne brukere med psykiske lidelser og/eller psykisk utviklingshemming. Brukerne våre bor i egne leiligheter og vi yter tjenestene i deres hjem.

Avlastning til barn og ungdom

Avlastning er et tilbud foreldre/foresatte med store omsorgsoppgaver til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Avlastning har som mål å gi personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver.

Foreldre har etter barneloven § 30 omsorgsplikt overfor mindreårige, hjemmeboende barn «krav om tilsyn og omtanke fra de som har foreldreansvaret»
Avlastning gis på Botjenesten og kan i noen tilfeller gis på sykeavdelingen.

Avlastning i institusjon til personer over 18 år med sammensatte behov

Avlastning utenfor hjemmet er et tilbud omsorgsytere med store omsorgsoppgaver til brukere med nedsatt funksjonsevne. Avlastning har som mål å gi personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid skal få avlastning fra sine daglige omsorgsoppgaver.

Tildelingskriterier til bolig i Botjenesten og avlastning, finnes i kommunens veileder for tildeling av helse og omsorgstjenester.