Målet for tjenesten

Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer. 

Legge til rette for at omsorgen kan ivaretas av pårørende når det regnes som det beste for brukeren. 

Kriterier er blant annet:

- Personer som er avhengig av andres omsorg på grunn av funksjonshemming, og/eller kronisk sykdom. 

- Personer der omsorgsyter har et særlig tyngende omsorgsarbeid og der foreldres/pårørendes omsorgs anses som best og nødvendig. 

I vurderingen av særlig tyngende omsorgsarbeid har helse- og omsorgsdepartementet listet opp følgende momenter:

- Omsorgsoppgavens karakter, spesielt belastende følelsesmessig og/eller fysisk.

- Forventet varighet av omsorgsbehov og situasjon.

Omsorgsstønad er en ytelse kommunen plikter å ha, men søker har ikke ubetinget krav på ytelsen. 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.