Mål for tjenesten

Målet for tjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold, forebygge sykdom og skade, utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt. Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten

Helsestasjonsvirksomheten er hjemlet i Pasient og brukerrettighetsloven paragraf 6-1. Barns rett til helsekontroll sier: "Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. helse og omsorgstjenesteloven §3-2. Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll."

Vi arbeider ut fra Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon- og skolehelsetjeneste


 

Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonsprogrammet

 • Sped- og småbarnsundersøkelser
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning - individuelt og i grupper
 • Vaksinasjon
 • Sosialt nettverksarbeid
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Målgruppe: Nyfødte, barselkvinner og deres partnere, barn i alderen 0-5 år

Alle barn får tilbud om 14 konsultasjoner mellom 0-5 år, og ekstra konsultasjoner ved behov.  

Tjenesten er gratis.

Skolehelsetjenesten 5 - 20 år

Skolehelsetjenesten

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning - individuelt og i grupper
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Miljørettede tiltak - fokus på elevens arbeidsmiljø
 • "Åpen dør" - være tilgjengelig for elevene
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

Målgruppe: Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege eller spesialisthelsetjenesten. Skolehelsetjenesten kan gi råd om fysisk, psykisk og seksuell helse, og jobber for å styrke skoleelevers mestring av hverdagen. Som skoleelev kan du fritt bruke skolehelsetjenesten når du trenger å snakke med en voksen om noe som er vanskelig. 

Tjenesten er gratis

Helsestasjon for ungdom

Vi har for tiden ikke dette tilbudet, men har som mål å få det i gang så snart som mulig. 

Vaksiner

Helsestasjonen har ansvar for vaksinasjon.

Barnevaksinasjon  

Barnevaksinasjon er gratis.

Reisevaksiner:

Informasjon om reisevaksiner med oversikt over anbefalinger ved reise til ulike land.

Hvis du skal ut og reise, ta kontakt med helsestasjonen for å avtale tid for vaksine.  Det vil bli krevd betaling for reisevaksiner tilsvarende vaksinens kostnad og en egenandel.

 

 

 

 

Hørselstest

Helsestasjonen tar hørselstester ved behov. 

Behov for tolk

Tolketjenester

Helsestasjonen bestiller telefontolk til de som har behov for tolk. 

 

Klage på tjenesten

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.  

Du kan også klage til statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.

Du kan også kontakte Pasient- og brukerombudet i Finnmark for hjelp og veiledning.