Vilkår

Arealoverføring er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Eier av grunneiendom, anleggseiendom eller registrert jordsameie kan søke om tillatelse til arealoverføring.

Når det foreligger tillatelse fra kommunen kan man rekvirere oppmålingsforretning. Det må også foreligge nødvendige erklæringer om overdragelse av eiendomsrett, pantefrafall og konsesjoner for det aktuelle arealet.

Søknad om arealoverføring

Partene er ansvarlig for å fremskaffe nødvendige erklæringer og sender alle nødvendige dokumenter samlet til kommunen. Selger skal godtgjøre at oppgjørsform er avtalt og at oppgjøret er sikret. Ta eventuelt kontakt med en advokat eller eiendomsmegler for å få bistand.

Tegn arealoverføringen inn på målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak). Send ut nabovarsel. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen. Vent minst 2 uker for eventuelle nabomerknader, og send inn til kommunen.

Søknaden som sendes til kommunen skal inneholde:

Saksbehandling

Søknad om arealoverføring behandles først etter plan- og bygningsloven, og deretter etter matrikkelloven

Når det foreligger vedtak etter plan- og bygningsloven, behandles saken etter matrikkelloven. Saksbehandleren foretar mottakskontroll og sender et foreløpig svarbrev med opplysninger om saksbehandler, forventet saksbehandlingstid og eventuelt etterspør manglende dokumentasjon. Når rekvisisjonen er komplett vil saksbehandler utføre nødvendig forarbeid og kalle inn til oppmålingsforretning. Etter avholdt oppmålingsforretning blir arealoverføringen ført i matrikkelen (landets offisielle register over fast eiendom) og melding sendes Statens kartverk for tinglysing. Når arealoverføringen er tinglyst utstedes matrikkelbrev som sendes involverte parter.

Behandlingstid
Søknad om arealoverføring behandles først etter plan- og bygningsloven. Dersom søknaden er komplett og i tråd med gjeldende regulering, er saksbehandlingstiden 3 uker, ellers er saksbehandlingstiden 12 uker. I dispensasjonssaker er det ingen frist for saksbehandling.

Når endelig vedtak etter plan- og bygningsloven foreligger, skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Gebyr
Det påløper gebyr både for saksbehandling etter plan- og bygningsloven og matrikkelloven. Dokumentavgift og tinglysingsgebyr kommer i tillegg.

Klagemulighet

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på arealoverføringen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.