Søknaden

For å søke om fradeling - oppretting av matrikkelenhet må du fylle ut alle skjema listet opp nedenfor. 

Du må angi hvordan delingen ønskes utført. Du må også legge frem et forslag til grenseforløp inntegnet på kart.

Vedlegg til søknaden

 • Situasjonskart som markerer grensene til tomtene som ønskes opprettet, og markerer grensene som blir berørt ved opprettingen.
  Situasjonskart kan bestilles via kommunens kartportal
 • Adkomst, vann og avløp må markeres på kartvedlegg.
 • Følgebrev
 • Dersom delingen er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende plangrunnlag, må det søkes om dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1 og § 19-2. Søknad om dispensasjon må begrunnes​. Bruk følgende skjema for søknad om dispensasjon

Før du søker

Ønsker du å dele din eiendom, må du undersøke følgende:

Hva gjelder for din eiendom?

Kommuneplanens arealdel med bestemmelse gir overordnete føringer for arealbruken. Videre er mange eiendommer underlagt en reguleringsplan med bestemmelser, en plantype som er mye mer detaljert enn kommuneplanen. Mange eiendommer er imidlertid uregulerte og da er det bare kommuneplanen og den generelle plan- og bygningsloven som gjelder. På kommunens kartsider, kan du legge inn gårds- og bruksnummeret for eiendommen din og hente opp eventuell reguleringsplan som gjelder. Bestemmelsene til reguleringsplanen er også lenket opp til disse kartsidene.

Ligger eiendommen innenfor regulert område?

Er området regulert må du sjekke hva gjeldende reguleringsplan sier om bygging og deling. Noen reguleringsplaner viser konkret tomteinndeling og husplassering. Tillatelse til deling og bygging utover det planen viser vil da innebære mindre endring av planen eller at det gis dispensasjon. Delingssøknaden må da inneholde forslag til mindre endring jf. henholdsvis plan- og bygningsloven § 12-14 og søknad om dispensasjon, jf. Plan – og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes.

Det er veldig viktig at nabovarselet også opplyser om at det søkes om eventuell mindre endring, se egen avkrysningsrubrikk i nabovarslingsskjema.

Ligger eiendommen innenfor uregulert område?

Når eiendommen er uregulert betyr det at eiendommen ikke er omfattet av en reguleringsplan, da er det kommuneplanen arealdel som gjelder. Dersom deling ikke er i samsvar med kommuneplanen må det søkes om dispensasjon, jf. Plan – og bygningsloven kapittel 19. Søknaden skal begrunnes.

Sikring av vei, vann og avløp

Krav om vannforsyning og sikring av atkomst og avløp er nedfelt i plan- og bygningsloven §§ 27-1 til 27-4. Du skal i søknaden beskrive hvordan disse forholdene tenkes løst. Hvis du får tillatelse til deling kan denne inneholde betingelser som må være tilfredsstilt før delingen kan gjennomføres, som typisk vil være krav om tinglyste rettigheter som den nye tomta krever. Eksempel på dette er rettigheter om vei/ledning over annen manns grunn eller tilknytning til privat vei/ledning med eventuelle vedlikeholdsplikter.

Forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse er et møte du kan ha med kommunen for å få vite hvilke rammer som gjelder for eiendommen i forhold til det du vil søke om. Ved større tiltak eller uklarheter om hva som gjelder for eiendommen, kan det være nyttig med en avklaring i form av en forhåndskonferanse, men det er ikke krav om forhåndskonferanse for å sende inn en søknad. En forklaring på hvordan du ønsker å dele eller arealoverføre til/fra eiendommen din, bør tegnes ned på et kart og sendes inn sammen med bestillingen om forhåndskonferanse. En forhåndskonferanse koster ikke noe.

Vilkår

 

Matrikkellovens Kapittel 3. 

Vilkår før det kan opprettes egen matrikkelenhet

Matrikulering kan kreves av

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene, eventuelt forslag til endring av reguleringsplan) være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Nabovarsling må være foretatt  
 • Tomtedeling må tilfredsstille alle krav til byggetomt i plan-og bygningsloven, slik som krav til vei, vann og avløp
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan

Hvem kan søke?

Det er eier (hjemmelshaver) av eiendommen som må søke fradeling. Dersom man skal søke på vegne av hjemmelshaver, krever det fullmakt.  Se informasjon fra kartverket om fullmakter her.

I mange tilfeller er dette Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo). Da må FeFo søke til kommunen, og det blir tiltakshavers ansvar at søknaden blir komplett, og om det eventuelt må søkes dispensasjon.


Fradeling av landbrukseiendommer

Landbrukseiendommer avsatt til LNFR eller LNF må i tillegg til plan- og bygningsloven, behandles etter jordloven. Søknaden blir vanligvis sendt internt til landbruksrådgivere i kommunen for jordlovsbehandling.

Les her om fradeling av landbrukseiendommer. 


Dispensasjon?

Dersom søknaden ikke oppfyller kravene i lov eller plan, og det foreligger særlig grunn, kan det søkes om dispensasjon, jf. plan og bygningsloven kap. 19. Det er søkers ansvar å dokumentere grunner for dispensasjon.

For at den fradelte parsellen skal oppfylle kravet til byggetomt, kan det stilles betingelser i delingsvedtaket. Det kan gjelde krav om erklæringer om rett til vann og avløp eller atkomst og parkering. Disse erklæringene må foreligge for at delingsforretning skal gjennomføres.

Orientering om dispensasjonssøknad.  

I henhold til Tana kommunes delegasjonsreglement, kan kommunedirektøren fatte delegerte vedtak i delingssaker som er under 4 daa.

Dersom arealet overstiger 4 daa., må saken behandles politisk av planmyndigheten (formannskapet).

Saksbehandling

Tidsfrister og priser

Når du skal dele en eiendom må du betale gebyr både for behandling av delingssøknaden og gebyr for oppmålingsarbeidet. 

Saksgang

 • Søknaden behandles etter plan- og bygningsloven § 20-1, bokstav m.
 • Dersom delingen er i strid med plan- og bygningsloven eller gjeldende plangrunnlag, behandles som dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-1 og § 19-2.
 • Når delingstillatelsen er gitt, sendes saken til kommunens oppmålingsingeniør for gjennomføring. Noen ganger er det satt vilkår i delingstillatelsen som søkeren må oppfylle før delingen kan gjennomføres.
 • Oppmålingsingeniør holder oppmålingsforretning. Eier av eiendommen og tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel senest 14 dager før oppmålingen. Her blir eksisterende grenser avklart og nye, godkjente grenser påvist og merket.
 • Etter oppmålingen og tinglysing får søker tilsendt matrikkelbrev, som er en fullstendig beskrivelse av eiendommen med koortinatfestende grenser.

Saksbehandlingstid

 1. Tidsfrist for saksbehandling etter plan- og bygningsloven er 12 uker for søknader i samsvar med reguleringsplan og under forutsetning av at søknaden er komplett. Fristen gjelder ikke i de tilfellene det søkes om dispensasjon. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring, eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter.
 2. Landmåler får saken når tillatelse foreligger, dersom rekvisisjon av oppmålingsforretning er vedlagt søknaden. Tidsfrist 16 uker for ferdigstilt oppmåling og tinglysing (saksbehandling etter matrikkelloven; jf. matrikkelforskriften § 18).
 3. Ønsker du å vente med oppmåling? Du må sende inn rekvisisjon av oppmålingsforretning senest seks måneder før utløpet av treårsfristen for gjennomføring av delingstillatelsen.

Gebyrer

Lover og forskrifter

Plan og bygningsloven

Matrikkelloven

Matrikkelforskriften

Veileder til matrikkelforskriften

Forvaltningsloven

Konsesjonsloven

Tinglysningsloven

Direktoratet for byggkvalitet

Se spesielt plan- og bygningsloven

 • §§ 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)
 • § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)
 • kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)
 • kap 26 (Opprettelse og endring av eiendom)
 • §§ 27-1 - 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)
 • § 28-7 (Den ubebygde del av tomta. Fellesareal)

Klage

Klagerett

Vedtak om fradeling kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagen skal stiles til Statsforvalteren i Troms og Finnmark, men sendes Tana kommune. Klagen må sendes til kommunen innen 3 uker etter at vedtaket er fattet. Dersom klagen ikke tas til følge i kommunen, sendes den videre til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Klagen må være skriftlig og underskrevet. I klagen må dere:

 • Skrive at det er en klage.
 • Skrive hvilket vedtak dere klager på.
 • Begrunne hvorfor dere klager.
 • Skrive tydelig hvilke endringer dere ønsker.