Tjenesten for funksjonshemmede

  • Utarbeide individuelle planer
  • Koordinere individuelle planer
  • Miljøterapi
  • Organisere og følge opp privat avlastning
  • Gi veiledning til avlastere
  • Veilede pårørende i deres situasjon med barn/unge med funksjonshemming

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Konsulent for funksjonshemmede saksbehandler søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Søknad kan sendes elektronisk til postmottak@tana.kommune.no

Postadresse: Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana

Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-ordningen)

Tjenesten for funksjonshemmede behandler søknader om TT-kort. 

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen gir et transporttilbud til innbyggere med varig funksjonshemming og som er helt eller delvis avskåret fra å bruke det ordinære kollektivtilbudet.

Det er din bostedskommune som avgjør om du får TT-kort eller ikke. Søknad sendes elektronisk til postmottak@tana.kommune.no  for saksbehandling eller postadresse Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana.   Du kan søke om å bli en del av TT-ordningen gjennom hele året. Søknaden vil bli behandlet i løpet av fire uker. Kort utstedes så snart søknad er behandlet og godkjent.

Kommune godkjenner brukere av ordningen, med bakgrunn i legeerklæring, søknadsskjema og vedtatte prioriteringskriterier.

Bruker selv har alltid et ansvar for å informere kommunene om det skulle oppstå endringer som er av betydning i forhold til brukergodkjenningen.

Reglement for transporttjenesten for funksjonshemmede i Finnmark