I nye utbyggingsområder er det behov for nye navn på gater, plasser og offentlige institusjoner. Lokale historielag, foreninger og andre med tilknytning til området er viktige bidragsytere når kommunen skal finne gode navn.

Kommunen innhenter forslag til veinavn,  samt utbygger og grunneier der nye byggefelt etableres. I fastsetting av veinavn hvor gårdsnavn er involvert, er grunneier høringspart. Innkomne navneforslag vurderes ut fra gjeldende retningslinjer. 

Kommunen lager en innstilling som sendes til høring hos de samme høringspartene som ovenfor, og sender deretter det endelige forslaget til veinavnfastsettelse til hovedutvalget for omsorg, opplæring og kultur (HOOK).