Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleie gir hjelp og veiledning ved behov, til deg som bor hjemme og som er helt avhengig av hjelp innenfor følgende områder: 

  • oppfølging og tilsyn
  • hjelp til administrering av medisiner
  • sårbehandling
  • prøvetaking, undersøkelse og injeksjoner
  • opplæring og veiledning
  • omsorg ved livets slutt

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et hjelpebehov som skyldes sykdom eller nedsatt funksjonsnivå. Du må være avhengig av helsetjenester for å ivareta dine grunnleggende behov.
Hjemmesykepleie kan være til god hjelp hvis du har større problemer med å få utført tjenestene hos legen din, slik at du gjenvinner mestring i egen hverdag, og trygghet i livssituasjonen du befinner deg i.

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse blir saken sendt videre til Statsforvaltaren i Troms og Finnmark, som avgjør om klagen skal tas til følge.