Vilkår

Reglene om sammenslåing står i matrikkelloven § 18  og  matrikkelforskriften § 43 , samt Tinglysingsloven.

Eiendommer som ligger i samme kommune og har samme eier kan slås sammen. Som hovedregel kreves det at eiendommene grenser til hverandre. Tomtefester kan også slåes sammen, dersom de er utskilt fra samme grunneiendom og festekontraktene har samme innhold og parter.

For sammenslåing av eierseksjoner vises til info om seksjonering og reseksjonering.

Sammenslåing kan ikke gjennomføres dersom den vil føre til prioritetskollisjon mellom panthavere. Dette betyr at eiendommene som skal slåes sammen enten må ha like heftelser, eller at den denne eiendommen er heftelsesfri. Ved sammenslåing utvides panteretten til hele den sammenslåtte eiendommen.

Det er hjemmelhaverens ansvar å bringe dette i orden. Ta eventuelt kontakt med Tinglysingen hos Statens Kartverk T 32 11 80 00, dersom du ikke har oversikt over dette. 

Hvem kan kreve sammenslåing

Sammenslåing kan kreves av den som har grunnbokshjemmel (eier).

Kravet skal inneholde

Krav om sammenslåing av eksisterende eiendommer (matrikkelenheter) sendes skriftlig til kommunen. Kravet må være undertegnet av den (de) som har grunnbokshjemmel, jf. matrikkelloven § 18. Med kravet skal følge:

  • Skjema for krav om sammenslåing (Kartverket)
  • Kart over grenser for de eiendommer kravet gjelder.
  • Bekreftelse på at hjemmelshaver til en eventuell bruksrett er varslet
  • Dokumenter som er nødvendig for å få tinglyst sammenslåingen. Det kan være dokument som beskriver forhold til panthavere, bruksrettshavere mm.

Utfylt skjema sendes på e-post til: postmottak@tana.kommune.no

eller til Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana 

Saksbehandling

Saksgang

Når kommunen finner at vilkårene for sammenslåing er til stede, føres sammenslåingen i matrikkelen og det sendes melding om dette til tinglysningen. Etter sammenslåingen er tinglyst utferdiger kommunen et nytt matrikkelbrev som sendes søkeren.

For sammenslåing av eierseksjoner gjelder bestemmelsene om reseksjonering i eierseksjonsloven

Saksbehandlingstid

Tre uker. 

Gebyr

Sammenslåing av eiendommer er ikke gebyrbelagt.

Klagerett

Saker som behandles etter matrikkelloven kan påklages til statsforvalteren av hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen får betydning for. Dessuten av de som hevder at de hører inn under matrikkellovens § 9 bokstav b, c, d og e, samt § 17.

Klagen behandles etter reglene i forvaltningslovens kapittel VI. Klagefristen er 3 uker og gjelder fra mottagelsen av dette brev. Klagen skal stiles til statsforvalteren for Troms og Finnmark, men sendes Tana kommune.

Klagen må være underskrevet og angi hvilken forretning det klages over og hvilke endringer som ønskes. Klagen bør være begrunnet og inneholde alle opplysninger som har betydning for vurderingen av klagen.

Dersom klagen sendes inn for sent, kan den bli avvist. Du kan søke om å forlenge klagefristen dersom det foreligger særlig grunn. I så fall må du opplyse om hvorfor du ikke kan lastes for forsinkelsen.

Klagebehandlingen
Dersom klagen har betydning for andre parter, vil disse bli varslet av oppmålingsmyndigheten og gitt en frist for uttalelse. Hvis klagen ikke tas til følge, sendes klagen til fylkesmannen som avgjør saken.

Statsforvalteren kan prøve alle sider av saken og herunder ta hensyn til nye omstendigheter. Den skal vurdere de synspunkter som klageren kommer med, og kan også ta opp forhold som ikke er berørt av ham/henne. Både partene og oppmålingsmyndigheten vil bli gjort kjent med resultatet av klagebehandlingen direkte fra statsforvalteren.

Lover og forskrifter

Matrikkellova § 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar

Matrikkelforskriften Kapittel 10 Sammenslåing

Tinglysingsloven
Matrikkelforskriften
Matrikkellova