Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom rør eller ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom - klosettavløp er ikke inkludert.

Kriterier

Utslippet er mindre enn 50 pe (personekvivalenter). Standardvilkårene fremgår for øvrig av forurensningsforskriften kap. 12. Vilkår kan også fremgå av tillatelsen. Eieren av avløpsanlegget er ansvarlig for drift og vedlikehold etter forskriften.

Kommunen kan kontrollere at anlegget er lokalisert, bygd og drevet i samsvar med vilkår som fremgår av tillatelsen.

Om søknadsprosessen

Veiledning

Kommunen gir veiledning om vilkår, forundersøkelser og hvordan du skal søke om utslippstillatelse. Skriftlig søknad skal blant annet inneholde følgende opplysninger:

  • dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives
  • om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensningsforskriften kap. 12 eller om det søkes om fritak for kravene
  • plassering av avløpsanlegg og utslippssted på kart
  • interesser som antas å bli berørt av etableringen, slik som drikkevann

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. Kopi av varselet sendes kommunen. Eventuelle uttalelser skal vedlegges søknaden.

Søknadsbehandling

Kommunen kan under søknadsbehandlingen fastsette krav som avviker fra forskriftens kap. 12 eller nekte etableringen av utslipp. Når kommunen avgjør om det skal fastsettes andre krav, skal det legges vekt på forurensningsmessige ulemper sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.

Saksbehandlingstid

Fullstendig søknad om utslippstillatelse som er i overensstemmelse med kravene i forskriftens kap. 12 skal avgjøres av kommunen innen seks uker. Dersom kommunen ikke har avgjort saken innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt såfremt det ikke er noen grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med dette. Fullstendig søknad med krav som avviker fra forskriften skal avgjøres så snart som mulig.

Endring eller utbedring av avløpsanlegget

Dersom du har utslippstillatelse vil tillatelsen kun gjelde for anlegget og dess plassering som er omsøkt. Visse tiltak om utbedring av avløpsanlegg krever ikke ny utslippstillatelse, men ved vesentlig endrig av anlegget er tiltaket søknadspliktig og det må søkes om ny utslippstillatelse. Ta gjerne kontakt med kommunen om du er usikker på dette! 

Vi anbefaler at du alltid tar kontakt med oss i kommunen før du gjør arbeid på avløpsanlegget ditt. Hvis du gjør en mindre utbedring nå, kan dette være en unødvendig økonomisk belastning for deg dersom vi krever andre typer utbedringer i nærmeste framtid. Mange avløpsanlegg som finnes idag er ikke i samsvar med dagens krav, og som lokal forurensningsmyndighet følger kommunen opp anlegg med pålegg om utbedring i samsvar med dagens krav. 

Når du skal gjøre endring av anlegget legg gjerne ved eksisterende utslippstillatelse, og beskriv de endringer du vil gjøre. Les mer om søknadspliktige tiltak og ikke søknadspliktige tiltak her under. 

Søknadspliktig tiltak
En vesentlig endring kan være endring av infiltrasjonsanlegg/sandfilteranlegg,utslippspunkt, plassering, type anlegg, øke utslippsmengden med videre, dette må du søke om. 

Nå et avløpsanlegg endrer plassering og utslippspunkt må hensyn tas til forurensningsrisk og brukerintresser. Disse er endringer som må gjennomgås av saksbehandler. 

Dersom et tilbygg eller bolig skal tilknytte seg anlegget må det sendes inn søknad til oss, slik at vi kan gjøre en vurdering om anlegget har rett kapasitet for økt belastning.

Ikke søknadspliktig 
Dersom du skal skifte ut en anleggskomponent i anlegget ditt f.eks. bytte ut en skifte av slamavskiller/septiktank til en ny av samme størrelse og samme plassering, montere dykker på utløpsrør i slamavskiller, skifte nytt tanklokk eller skifte ut avløpsrør med videre så trenger du ikke å søke om dette. Det er imidlertid fordelaktig at du melder inn tiltaket til kommune for registrering, slik at kommune har kjennskap og dokumentasjon om utbedringer når eksempelvis tilsyn gjøres på anlegget.

Felles avløpsanlegg
Det kan være lurt å ta kontakt med de nærmeste naboene dine om dere skal utbedre avløpsanlegget. Kanskje har de også problemer med anlegget sitt eller har mottatt pålegg. I så tilfelle oppfordres det til å se på muligheten til å etablere et fellesanlegg. På denne måten kan dere få ned kostnadene på etablering, drift og vedlikehold.

Skjema

Ved ferdigstillelse av anlegget må det sendes inn en søknad om ferdigattest (.pdf).

Dersom avløpsanlegget og/eller dets komponenter må installeres helt eller delvis på annen manns grunn må det foreligge en erklæring (.pdf) mellom tiltakshaver og grunneieren av den berørte tomten før anlegget kan tinglyses. Erklæringen skal sendes til kommunen.

Flere skjemaer for byggesak finnes på nettsidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Mulighet til å klage

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det. Opprettholder kommunen vedtaket, vil saken bli sendt til klagenemnda.

Slamtømming for privathusholdninger i Tana

Masternes Gjenvinning AS har ansvaret for slamtømming av private slamavskillere i Tana. Tømming skjer normalt mellom perioden mai til slutten av oktober. Helårsboliger tømmes normalt annet hvert år, og fritidsboliger hvert tredje år.  I noen tilfeller kan årlig tømming av helårsboliger være nødvendig eller påkrevd.

Det vil bli annonsert på hjemmesiden til Masternes Hjem - Masternes AS, når slamtømmingen starter i de ulike kommunene. Det året man har tømming må man merke tanken med stake som er påført gnr / bnr.  Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank, og at tank lokk ikke er dekket av jord, gress o.l. Manglende merking av tank kan medføre ekstra gebyr.