Støttekontakt er tilbud om bistand til deltagelse i aktiviteter utenfor hjemmet ved å gi den enkelte en meningsfull fritid med mulighet for mestring av ulike livssituasjoner, og om mulig bidra til økt selvstendighet og utvidelse av sosialt nettverk. En støttekontakt skal gi personlig assistanse og tjenesten skal være preget av brukermedvirkning og brukerstyring. Tjenesten skal gis individuelt.

En støttekontakt vil primært være en person uten fagkompetanse, men være underlagt taushetsplikt. 

- Besøke brukeren hjemme. 

- Følge brukeren på aktiviteter som f.eks Kino og Idrettsarrangementer, eller andre aktiviteter.

Målet for tjenesten

Målet er å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte for å kunne bo lengst mulig i eget hjem.

Hvem kan få støttekontakt

Personer som på grunn av funksjonsnedsettelser eller sosiale utfordringer trenger bistand for å delta i aktiviteter utenfor hjemmet.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.