Finn ut om du må søke eller ikke.

Definisjoner

 • Platting (utegulv) er opparbeidet del av utearealer som ligger direkte på bakken eller lavt over terreng, inntil 0,5 meter.
 • Terrasse er planert avsats for uteopphold som ligger 0,5 meter over terrenget, eller høyere.
 • Takterrasse: uteoppholdsareal på et flatt tak.
 • Veranda er et understøttet, ytre oppholdsrom.
 • Balkong er et ytre oppholdsrom uten understøttelse.

Krever ikke søknad

Følgende tiltak krever ikke søknad

 • Platting/utegulv med høyde inntil 0,5 m over gjennomsnittlig planert terreng i områder med arealformål byggeområde. Her gjelder ingen avstandsbestemmelser mot nabo.
 • Terrasse med høyde inntil 1,0 m, forbundet med bygning, innenfor 4 m fra fasadelivet og minst 1 m fra nabogrense. Det tillates rekkverk på inntil 1,2 m.
 • Veranda på inntil 15 m² BYA/BRA. Dette anses som et tilbygg og kan ikke overstige to etasjer eller plan på det eksisterende byggverket.

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Krever søknad

Oppføring av terrasse og veranda over 15 m² er søknadspliktig. Dersom vilkårene under er oppfylt kan tiltakshaver selv stå som ansvarlig for tiltaket.

Søke selv

Dette kan du søke om selv

 • Terrasse/veranda på over 1 meters høyde over terreng som har et BRA/BYA på mellom 15-50 m²

Dette må du huske på når du søker:

 • Avstandsregler gjelder, og tiltaket kan ikke plasseres utenfor byggegrense (krever dispensasjon).
 • Tiltaket må være i samsvar med plan – og bygningsloven, herunder krav til høyde og avstand til nabogrense.
 • Tiltaket må være i samsvar med gjeldende plangrunnlag, herunder blant annet bestemmelser om grad av utnytting, byggegrenser og arealformål.
 • Tiltaket må tilfredsstille kravene til estetikk.
 • Tiltaket må nabovarsles.

Søke med hjelp av fagfolk/ansvarlig foretak

Terrasse/veranda med høyde over 1,0 m og samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) over 50 m² må søkes med hjelp av fagfolk. Det samme gjelder og alle balkonger og takterrasser.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et ansvarlig foretak som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Meld fra at bygget er ferdig 

 

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.
Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.