Hvilke rivearbeider er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om? Når du skal rive en bygning, en konstruksjon eller et anlegg, jf pbl § 20-1 e) er det tre ulike kategorier som er aktuelle. 

I utgangspunktet er det slik at det du må søke om å bygge, det må du også søke om å få rive.

1. Kan rive uten å søke (altså ikke søknadspliktig).
2. Må søke, men kan som tiltakshaver (tiltakshaver = du som eier det som skal rives) selv være ansvarlig for søknaden og rivearbeidene.
3. Må søke og søknaden må innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker.

Krever ikke søknad

Riving av bygg som du ikke trenger søke for å kunne oppføre.

Riving av byggverk som ledd i utbygging (f.eks. veiutbygging).

Husk at du selv har ansvar for å sjekke at det du skal bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Dette kan også påvirke om du må søke eller ikke.

Søke selv

Det du kan søke selv for å bygge, kan du søke selv om å rive.
Finner du tiltaket ditt i denne listen, så kan du selv søke kommunen om riving av dette.

Søke med hjelp av ansvarlig søker

For alle større rivetiltak må du ha et ansvarlig foretak til å stå for søknaden.

Før igangsetting må nødvendig prosjektering være gjennomført.

Søknaden må utformes av et firma som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess (ansvarlig søker). Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt. 

Alle håndverkere (firma) må ha erklært ansvarsrett for sine fagområder.

Spesielt for riving

  • Tegn et kryss (X) på situasjonsplanen over bygningen som du søker om å rive.
  • Send inn tegninger eller foto som viser bygningen.
  • Det må opplyses om formålet med rivingen og hvordan tomta skal opparbeides etter rivingen
  • Send inn erklæring/bekreftelse på at de som har pengeheftelser i eiendommen er varslet, senest ved søknad om igangsettingstillatelse.
  • Send inn bekreftelse på at bygningen er fraflyttet, senest ved søknad om igangsettingstillatelse.

Viktig å huske

  • Kvitte seg med avfallet på en miljøriktig og lovlig måte.
  • Rivearbeid skal sikres i henhold til pbl. § 28-2.
  • Kontakt kulturnvernmyndigheten i kommunen dersom bygningen er av eldre dato.
  • Kontakt kommunalteknikk i forbindelse med plombering av VA-ledninger
  • Kontakt andre ledningseiere for ledninger i luften eller i grunnen (f.eks. strøm, telefon, bredbånd).

Når kan du begynne å rive?

Om rivingen ikke er søknadspliktig, kan du begynne å rive med en gang du har avklart at vilkårene for unntak fra søknadsplikt er oppfylt.

Om rivingen er søknadspliktig kan du begynne å rive tre uker etter at søknaden er mottatt av kommunen hvis følgende vilkår er oppfylt etter plan-og bygningslovens § 21-7:

• Søknaden er komplett, det vil si at den inneholder all nødvendig informasjon
• Rivingen er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av pbl (er i samsvar med arealplan eller dispensasjon er innhentet på forhånd).
• Det er ikke nødvendig med ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet etter SAK10 § 6-2.
• At det ikke foreligger nabomerknader. Dette vilkåret gjelder ikke om tiltaket er slik at du som tiltakshaver kan søke selv uten å bruke ansvarlige foretak.
• Kommunen har ikke gitt deg beskjed om forlenget saksbehandlingsfrist etter SAK10 § 7-3.

Er disse vilkårene ikke oppfylt, må du vente med å rive til du har fått skriftlig tillatelse fra kommunen. Kommunen har da frist på 12 uker til å gi deg svar.

 

Når rivingen er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Meld fra at bygget er ferdig 

 

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.
Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.