Definisjoner

Gjerde: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50 % av konstruksjonen.

Levegg: Tett skjerm / konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende.

Støttemur: Støtter opp terreng sideveis for å hindre terrenget i å gli ut.   

Støyskjerm: En tett skjerm som begrenser innsyn og støy, og gir ly for vind. Støyskjermen er ofte lengre enn en levegg og har lyddempende materiale.

Om tiltaket er søknadspliktig eller ikke vurderes ut fra plassering, utforming, maksimale høyde over terreng og avstand til eiendomsgrense.

Unntatt søknadsplikt

Unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningslovens § 20-5 og SAK10 § 4-1

  • Du er selv ansvarlig for at tiltaket (tiltaket = det du skal bygge) følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner, og andre tillatelser.
  • Tiltaket må ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser eller byggeforbud i strandsone.
  • Før du begynner å bygge anbefaler vi at du informerer naboene dine. Dersom du skal bygge i nærheten av ledninger i grunnen anbefaler vi at du kontakter kommunen for å forhøre deg om eventuelle avstandsbestemmelser.
Forstøtningsmur
Forstøtningsmurer som kan settes opp uten å søke så fremt ikke annet er i bestemt i arealplan, som Kommunens arealplan eller reguleringsplan. 
Mindre forstøtningsmurer inntil 1,0 m høyde må ligge minst 1,0 meter fra nabogrensen.
Forstøtningsmurer på inntil 1,5 m høyde må ligge minst 4,0 meter fra nabogrensen. Muren må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veger.

Noen forutsetninger når du skal sette opp forstøtningsmur: 
Du må passe på at forstøtningsmuren 
Plasseres i den avstanden fra eiendomsgrensen som er tillatt. 
Ikke hindrer frisiktsoner mot vei. 
Ikke på noe punkt bygges høyere enn maks tillatt høyde over terreng. 
Tilpasses terrenget og eventuelle andre murer i nærheten. 
Utformes på en estetisk god og tiltalende måte både i seg selv og i forhold til omgivelsene. 
Plasseres helt nøyaktig mot vei/gateside. Om du ikke er helt sikker på eiendomsgrensen din mot veien/gaten bør du bestille påvisning av grenselinjen hos kommunen. 
Sikres mot at noen kan falle ned dersom muren er høyere enn 0,5 meter. 
Bygges slik at den ivaretar krav i teknisk forskrift som konstruksjonssikkerhet og sikker byggegrunn.
Dersom det er offentlig vann- og avløpsledninger i nærheten er det lurt å kontakte kommunen for å avklare hvor ledningene ligger slik at muren ikke blir til ulempe for vedlikehold av ledningene.
 
Levegger
Levegger av denne typen kan du sette opp uten å søke, hvis ikke annet er bestemt i arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.
Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 10,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning, og avstand til nabogrense skal ikke være mindre enn 1,0 m.
Levegg (skjermvegg) med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 m. Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning og kan plasseres inntil nabogrense.

Høyden kan ikke på noe punkt overstige 1,8 m fra terreng.

Skille mellom seksjoner i rekkehus, hvor seksjonene er deler av samme eiendom, regnes ikke som nabogrense. Leveggen kan derfor settes opp i skillet mellom seksjonene. 

Du er selv ansvarlig for at leveggen følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Leveggen må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser. Husk at leveggen må bygges slik at kravene til konstruksjonssikkerhet ivaretas.  

Før du begynner å bygge anbefaler vi at du informerer naboene dine.
 
Gjerde mot nabo
Gjerde mot nabo kommer inn under plan- og bygningslovens bestemmelser bare når det er gitt bestemmelser om det i arealplan, som for eksempel i kommuneplanens arealdel eller i reguleringsplan. 
 
Er gjerde mot nabo ikke nevnt i arealplan for eiendommen, kan du sette opp gjerde uten å søke. 
 
Høyde inntil 1,5 m over terreng er akseptabelt i de fleste tilfeller. 
 
Privatrettslige bestemmelsene du må forholde deg til finner du i lov om grannegjerde og naboloven.
 
Gjerde mot vei
Gjerde (innhegning) mot vei med enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil 1,5 m. Gjerde må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot vei. 
 
Du kan sette opp gjerde mot vei uten søknad, hvis ikke annet er bestemt i arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Ta gjerne kontakt med kommunen for å avklare nærmere om gjerdet du skal sette opp er søknadspliktig. 
 
0Du er selv ansvarlig for at tiltaket (tiltaket = det du skal bygge) følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner, og andre tillatelser. 
 
Grensepåvisning kan være aktuelt da det er viktig at gjerde mot vei ikke plasseres utenfor eiendomsgrensen. Eventuell grensepåvisning bestilles hos kommunen.
 
Du bør samarbeide med naboene dine om utførelsen, slik at flere gjerder langs samme vei tilpasses hverandre. 
 
Husk at gjerde mot vei må utformes slik at det tåler belastningen fra vanlig veivedlikehold, som for eksempel snøbrøyting.

Søknadspliktig

Søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-5 og SAK10 § 4-1

Forstøtningsmurer, levegg og gjerder som ikke er nevnt som unntatt søknadsplikt, men som etter kommunens skjønn kommer inn under bestemmelsen i pbl § 20-4 d) «andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver» kan tiltakshaver selv fremme søknad om.

Du er da ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som for eksempel kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Kommunen kan føre tilsyn og be om at du blant annet dokumenterer hvordan kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er ivaretatt.

Forstøtningsmur
Hvilke forstøtningsmurer du selv kan søke om som tiltakshaver må avklares med kommunen i hvert enkelt tilfelle. Utgangspunktet er at støttemuren ikke er høyere enn 1,5 meter. En av forutsetningene er da at muren ikke skal plasseres på spesielt vanskelig grunn og ikke skal motstå stort jordtrykk.

Levegg og gjerder
Hvilke levegger og gjerder du selv kan søke om som tiltakshaver må avklares i hver enkelt tilfelle

Søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak

Søknadspliktig med krav om ansvarlig foretak etter plan- og bygningsloven § 20-3.

Søknaden innsendes av foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger. For at du skal kunne bli godkjent som selvbygger forutsetter det at du har nødvendig kompetanse selv, eller at du knytter til deg noen med slik kunnskap.
 
Forstøtningsmurer
Forstøtningsmurer over 1,5 meter
Forstøtningsmurer som plasseres i områder med utfordrende grunnforhold. 
Andre forstøtningsmurer som ikke går under tiltak unntatt fra søknadsplikt eller at det foreligger avklaring fra kommunen angående søknadsplikt. 
 
Levegg og gjerder
Konstruksjoner som er store tunge levegger, skjermvegger eller innhegning som også er støyskjerm. 
 
Støyskjerm
En støyskjerm er ofte lengre enn en levegg og oppført med lyddempende materialer. 
Dersom støyskjermen er minimum 1,8 meter høy, og inntil 10 meter lang gjelder regler som for levegg. 
Støyskjerm som er høyere enn 1,8 meter høy, og er lengre enn 10 meter krever søknad med ansvarlig foretak. 
Avstandskrav mot vei gjelder også for støyskjerm. 

Søke selv (selvbygger)

Du kan selv søke og stå ansvarlig for byggearbeidene på egen enebolig eller fritidseiendom, hvis du kan sannsynliggjøre at arbeidene blir utført i samsvar med plan- og bygningslovgivningen. Byggearbeidet må være av liten kompleksitet og vanskelighetsgrad (tiltaksklasse 1) og gjelder funksjonene ansvarlig søker, prosjekterende og utførende.

Les mer om å søke selv som selvbygger

 

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Meld fra at bygget er ferdig 

 

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.
Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.