I 2016 ble det gjort en endring i plan- og bygningsloven som gjør det mulig å sette opp mindre bygg dersom de er i samsvar med kommunale planer, uten å måtte søke om det. Selv om disse byggeprosjektene ikke er søknadspliktige, skal det meldes fra til kommunen når bygget er ferdig.

Hva slags bygg er det snakk om?

  • Frittliggende bygg inntil 50 m2 (som ikke brukes til varig opphold) eksempelvis garasje, bod, lekestue. Må være minst 1,0 m fra nabogrensa og ikke over 4,0 m på møne eller 3,0 m på gesims
  • Tilbygg inntil 15 m2 (som ikke brukes til varig opphold) eksempelvis inngangsparti, veranda, mindre fasadeendring

Begrensninger for eiendommen

Det kan også være begrensninger i reguleringsplan eller kommuneplan for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din.

Her kan det finnes strengere begrensinger på:

  • hva du har lov til å bygge
  • hvor du har lov til å bygge
  • hvor stort du har lov til å bygge

DIBK's veiviser stiller en rekke spørsmål som hjelper deg å finne ut om det finnes slike begrensninger, og forklarer når du må søke og ikke.

 

Når bygget er ferdig

Selv om du bygger uten å søke, skal kommunen ha beskjed om at bygget er ferdig.

Meld fra at bygget er ferdig 

 

Betaling

Behandlingsgebyr beregnes etter type tiltak og størrelse. Det kreves også gebyr for behandling av dispensasjonssøknader.
Gjeldende gebyrer for ulike tiltak finner du i kommunens gebyrregulativ.