Før prosess

Før man går i gang med prosessen, er det en rekke forhold man må ta stilling til. 

Konsulentfirma

En reguleringsplan stiller en rekke krav til utforming, gjennomføring osv. Mange private velger da å inngå avtaler med private konsulentfirmaer å utarbeide planen. Kommunen tar sjeldent på seg slike oppdrag, da det gjerne blir en kapasitetsspørsmål.

 

Andre interessenter

Tidlig i planleggingen, er det lurt å ta kontakt med andre interessenter i området, for å opprette en dialog med for eksempel andre rettigheteshavere eller brukere av områdene. Dette kan for eksempel være aktuelle bygdelag, reinbeitedistrikt og andre interesseorganisasjoner.

 

Prosess

Oppstartsmøte

En planprosess starter med et formelt møte mellom representanter fra kommunen, utbygger/forslagsstiller og konsulenten som skal utarbeide planen. Forslagsstiller presenterer hensikten med planen, og kommunen gir rammer og føringer for videre planarbeid. Aktuelle problemstillinger og utredningsbehov skal også diskuteres.

 

Varsel om oppstart

Forslagsstiller skal varsle oppstart av planarbeidet. Alle berørte parter skal varsels direkte. Dette kan være grunneiere i området, berørte myndigheter og andre med interesse for planen. Det skal også varsles om oppstart av planarbeid i avis og på kommunens hjemmeside. I Tana kommune skal det varsles i avisene Finnmarken, Ávvir og Ságat.

Det er ikke lagt inn en egen frist ved varsel om oppstart i loven. Hvis forslag til planprogram legges ut ved oppstart, er fristen for uttalelse seks uker. Hvis det varsles oppstart uten planprogram, må det gis en rimelig frist. Minst 30 dager.

 

Utarbeidelse av plan

Konsulenten utarbeider et planforslag med bakgrunn i forslagsstillers ønsker, mottatte innspill og kommunens rammer og premisser. Det er ønskelig med god dialog mellom forslagsstiller/konsulent og kommunens saksbehandler. Arbeidsmøter underveis i utarbeidelsesprosessen kan være en god ide.

 

Førstegangsbehandling

Ved førstegangsbehandling skal de foreligge et konkret forslag til reguleringsplan. Forslaget skal bestå av et plankart, et sett bestemmelser samt et saksfremlegg eller en saksutredning som beskriver planforslaget. Planforslaget behandles av formannskapet. De tar stilling til om forslaget skal ut til offentlig ettersyn eller ikke. Formannskapet kan også kreve at det gjøres endringer før planen legges ut til offentlig ettersyn. Førstegangsbehandling har en frist på 12 uker.

 

Høring/offentlig ettersyn

Når en plan legges ut til offentlig ettersyn/høring skal alle berørte parter, grunneiere og offentlige myndigheter varsles direkte samtidig som at planen kunngjøres på kommunens hjemmeside og i avisene Finnmarken, Ávvir og Ságat. Under denne perioden kan alle som ønsker komme med innspill og merknader til planen. Planforslaget skal ligge ute til offentlig ettersyn i minst 6 uker.

 

Bearbeidelse av plan – evt. merknadsmøter

Dersom planforslaget er i strid med nasjonale eller regionale føringer, retningslinjer etc. kan offentlige myndigheter rette innsigelser til planforslaget. Dersom det foreligger innsigelser eller merknader må disse avklares og mulige endringer må foretas før videre behandling. Større endringer kan medføre nytt offentlig ettersyn eller begrenset høring.

 

Andregangsbehandling

Dersom det er gjort endringer i planen basert på innkomne innsigelser og/eller merknader til planforslaget må en ny vurdering av planen og uttalelser mottatt i høringsperioden legges frem til formannskapet. Formannskapet skal ta stilling til om planen skal sendes til kommunestyret for et sluttvedtak. Andregangsbehandling har en frist på 12 uker.

 

Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret vedtar (eller ikke) planen etter at den er behandlet i formannskapet. Når en reguleringsplan er vedtatt er den rettskraftig. Reguleringsplanen kan også vedtas med endringer i kart og bestemmelser. Den politiske behandlingen har en frist på 12 uker.

 

Kunngjøring og evt. klagebehandling

Når en reguleringsplan er vedtatt blir dette kunngjort direkte til grunneiere og berørte høringsinstanser. Det skal også kunngjøres på kommunens hjemmeside og i avisene Finnmarken, Ávvir og Ságat.

 

Dersom politikerne har vedtatt planen med endringer, må plankonsulent/forslagsstiller revidere planmaterialet etter avtale med saksbehandler, før vedtaket kunngjøres

 

De som er berørt av planen eller har annen rettslig klageinteresse kan påklage kommunestyrets vedtak. Eventuelle klager behandles av formannskapet. Dersom formannskapet ikke tar klagen til følge sendes den til behandling hos Statsforvalteren, som fatter det endelige vedtaket om klagen skal tas til følge eller ikke.

 

 

Aktuelt lovverk

Plan- og bygningsloven.

Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven.