Dersom du mottar et nabovarsel har noen planer om å bygge eller gjøre endringer i nærheten av din eiendom.

Slik går du fram når du har mottatt et nabovarsel.

Hva inneholder et nabovarsel?

Et nabovarsel inneholder som oftest en beskrivelse og tegninger av hva naboen din planlegger å bygge, rive eller endre. Det skal være enkelt for deg å vurdere om du blir berørt av byggeplanene.

 

Må jeg bekrefte at jeg har fått nabovarselet?

  • Har du fått nabovarselet rekommandert eller via Altinn? Du trenger ikke bekrefte at du har fått varselet, fordi naboen allerede kan dokumentere at varselet er sendt til riktig mottaker.
  • Har du fått nabovarselet på døra, e-post eller sms? Du må bekrefte skriftlig at du har mottatt varselet slik at naboen kan dokumentere overfor kommunen at du har fått det. En automatisk lesebekreftelse fra deg er ikke nok. Hvis du ikke bekrefter skriftlig at du har mottatt varselet, må naboen varsle deg på annen måte.
  •  

Har du spørsmål om byggeplanene?

Du kan spørre kontaktpersonen i nabovarselet hvis noe du har spørsmål til byggeplanene eller noe i varselet er uklart. 

 

Har du merknader til byggeplanene?

Du kan sende inn merknader hvis du mener at byggeplanene påvirker deg negativt. Du kan for eksempel gi innspill til plassering, utforming av det som skal bygges eller ulemper byggeprosjektet gir deg som nabo. 

 

Har du ingen merknader til byggeplanene?

Da trenger du ikke gjøre noe som helst, men det er til hjelp for naboen din om du bekrefter at du ikke har noen merknader til byggeplanene.

 

Hva er fristen til å komme med merknader til byggeplanene?

  • Nabovarsel sendt rekommandert eller via Altinn: Fra datoen naboen har sendt varselet, har du 14 dager på å komme med merknader til byggeplanene. Naboen må ha mottatt merknadene innen denne fristen. Fristen er den samme uansett når du mottar varselet.
  • Nabovarsel levert på døra, som e-post eller sms: Har du bekreftet skriftlig at du har mottatt nabovarselet? Naboen må ha mottatt merknader fra deg innen 14 dager etter at varselet ble overlevert eller sendt.
  •  

Hva skjer med merknadene dine?

Ansvarlig søker for byggeprosjektet sender inn merknadene til kommunen sammen med byggesøknaden. Søker må beskrive hvordan merknadene er vurdert, og forklare hva som eventuelt er gjort for å ta hensyn til disse. Kommunen vurderer om merknadene fra deg og andre naboer påvirker byggeplanene. Hvis naboens byggeplaner er i samsvar med regelverket og kommuneplanen, vil merknadene vanligvis ikke bli tatt til følge.

Naboen kan også velge å endre byggeprosjektet på bakgrunn av merknadene. Dette kan føre til at det blir nødvendig å sende deg et nytt nabovarsel.

 

Har du fått rekommandert sending etter svarfristen er ute?

Rekommanderte sendinger fra Posten utleveres normalt innen tre dager innenlands. Hvis en svikt i postgangen gjør at du får nabovarselet etter svarfristen, er nabovarselet likevel gyldig. I slike tilfeller må du henvende deg til Alta kommune hvis du har merknader. Har du ingen merknader trenger du ikke gjøre noe som helst.