Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Reglement for kommunestyret

Formål og mandat

Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av lovverket.

Valg og sammensetning

Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer velges ved kommunevalg hvert fjerde år, etter regler fastsatt i valgloven. Ordfører er møteleder i kommunestyret.

Kommunedirektør, eller den de bemyndiger, har møte- og talerett i kommunestyret.

Interpellasjon

Hver representant av kommunestyret kan fremme interpellasjoner som rettes til ordføreren. Slik interpellasjon må være meldt til ordføreren i god tid før møtet (minst 6 dager forut) og den skal være skriftlig.

Interpellasjonen sendes på e-post til postmottak@tana.kommune.no. Ordet interpellasjon må være brukt i teksten. Den blir av ordføreren å referere straks ved møtets åpning. Dette behandles før sakslista settes.

Interpellasjoner behandles i den rekkefølge de er kommet inn.

Under behandlingen i kommunestyret får interpellanten inntil 5 minutter til å redegjøre for interpellasjonen. Det gis i tillegg anledning til inntil 1/2 times debatt i forbindelse med interpellasjoner, dersom ikke kommunestyret gjør annet vedtak i de enkelte tilfelle. Blir det ordskifte, skal som regel ikke noen taler ha ordet mer enn en gang, når unntas ordføreren, rådmannen, interpellanten, leder i det organ saken angår, og ordfører for gruppe eller parti innen kommunestyret.

Ordføreren eller den som anmodes om det, kan bruke inntil 5 minutter til sitt svar. Taletiden er forøvrig begrenset til 3 minutter.

Forslag som settes frem i forbindelse med slik interpellasjon, kan ikke avgjøres i møtet dersom møtelederen eller 1/3 av forsamlingen setter seg mot det. Dersom saken tas opp til behandling, skal den behandles etter de saker som opprinnelig var ført på møtekartet.