Valgperiode 2023 - 2027


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

  • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
  • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Ansvar

Ansvarsområde er kommunens arbeid med tiltak innenfor helse og omsorg:

  • Behandling, forebyggende helsetjenester og miljørettet helsevern
  • Folkehelse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
  • Sosialtjenester, barnevern og introduksjonsordningen for flyktninger
  • Aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne
  • Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenester
  • LEVE: psykisk helsevern for å øke livsgleden (og redusere selvdrap)
  • Forebygging av krenkelser, trakassering og vold i nære relasjoner

Ordfører kan bestemme at saker under ansvarsområdet også kan behandles av kommunestyret. Utvalget kan også selv avgjøre om saker skal til endelig behandling i kommunestyret.

Reglement for utvalg for helse og omsorg.pdf