Valgperiode 2019 - 2023


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

 • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
 • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon


Reglement for hovedutvalgene

Ansvar

Ansvarsområdet er kommunens arbeid med tiltak innenfor:

 • Barnehage, grunnopplæringen, kulturskole, skolefritidsordning, lærlinger og voksenopplæring
 • Kulturplaner, allment kulturarbeid og bibliotek
 • Idrett
 • Adresser og stedsnavn
 • Kommunale fritidsklubber og fritidstiltak
 • Spillemidler og tilskudd til lag og foreninger
 • Tospråklighetspolitikk
 • Behandling, forebyggende helsetjenester og miljørettet helsevern
 • Folkehelse, rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
 • Sosial tjenester, barnevern og introduksjonsordningen for flyktninger
 • Pleie- rehabiliterings- og omsorgstjenester.

Ordfører kan bestemme at saker under ansvarsområdet også kan behandles i kommunestyret. Utvalget kan også selv avgjøre om saker skal til endelig behandling i kommunestyret.