Valgperiode 2019 - 2023


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

 • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
 • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Reglement for havneutvalget

Ansvar og myndighet

Innenfor sitt arbeidsområde skal utvalget arbeide med mål, strategier og tiltak som sikrer oppfyllelse av krav i lover, forskrifter og kommunale bestemmelser.

Utvalget skal holde seg best mulig oppdatert om hvordan kommunen løser sine oppgaver innen utvalgets ansvarsområder.

Ordfører kan bestemme at saker som berører utvalgets ansvarsområde også kan behandles i kommunestyret. Berører en sak ansvarsområdet til flere utvalg, skal saken som regel bare behandles i et at utvalgene. Ordfører avgjør hvilket av de berørte utvalg som skal behandle saken.

Innenfor sitt ansvarsområde har utvalget myndighet til å:

 • Forvalte midler innenfor budsjettets ramme i henhold til eget økonomireglement vedtatt av kommunestyret.
 • Prioritere statlige og avgjøre kommunale tilskuddsordninger innenfor sitt ansvarsområde.
 • Behandle kontroll og tilsynsrapporter.
 • Avgjøre forvaltningssaker etter særlover i den grad dette ikke er delegert til rådmannen.
 • Avgi høringsuttalelser der dette ikke er delegert til rådmannen.
 • Avgjøre andre saker som blir tillagt utvalget av kommunestyret.

Utvalget skal som hovedregel uttale seg om følgende saker:

 • Kommuneplanens langsiktige del (samfunnsdel og arealdel), kommunedelplaner og økonomiplan.
 • Utviklingsplaner innen utvalgets ansvarsområde.
 • Endring av budsjettposter som må vedtas av formannskap/kommunestyre.
 • Andre saker innenfor utvalgets ansvarsområde som skal avgjøres av kommunestyret.