Valgperiode 2023 - 2027


Medlemmer, møtekalender, innkallinger og protokoller finner du her

 • Bla i kalenderen for å finne møter med tilhørende dokumenter
 • Velg fanen Medlemmer for å vise alle medlemmene med kontaktinformasjon

Ansvar

Ansvarsområdet er kommunens arbeid med tiltak innenfor:

 • Miljø, klima og energi, forurensing og samfunnssikkerhet.
 • Biologisk mangfold.
 • Landbruk, reindrift, vilt, sjø- og innlandsfiske, anadrome fiskeslag, utmarksnæring, jordvern og landskapsforvaltning.
 • Kulturminnevern, kulturanlegg.
 • Friluftsliv, herunder kommunale friområder/badeplasser.
 • Vassdragsforvaltning.
 • Retningslinjer for motorisert ferdsel i utmark.
 • Tildeling av midler fra primærnæringsfondet
 • Tildeling av midler fra næringsfondet

Ordfører kan bestemme at saker under ansvarsområdet også kan behandles av kommunestyret. Utvalget kan også selv avgjøre om saker skal til endelig behandling i kommunestyret.

Reglement for utvalg for utmark og næring.pdf