Planarbeidet er igangsatt på oppdrag fra Tolletaten, for etablering av ny kontrollstasjon i Polmak, ved grensen til Finland. 

 

Forslagsstiller: Statsbygg

Fagkyndig: Asplan Viak AS

 

Planområdet ligger langs fylkesvei 895 ved riksgrensen til Finland.

Gårds- og bruksnummer for hovedeiendommen er 40/111, Polmakveien 1830.

Eiendommene 40/5, 40/124, 40/55, 40/118 og 40/1 er delvis med i planområdet for å ha tilstrekkelig areal for midlertidig riggområde, eventuelt snødeponi, avkjørsel og andre endringer på/langs fylkesveien.

 

Området er i dag uregulert, og tiltaket er ikke utredet i tidligere plan. Kommunen har vurdert at tiltaket inngår i vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredninger og tiltaket skal konsekvensutredes for tema landbruk, men ikke ha planprogram. Øvrige tema utredes ihht innspill man får ved varsel om oppstart. 

Det varsles samtidig at i det videre planarbeidet vil muligheter for parallell plan- og byggesaksbehandling bli vurdert, jf. PBL §§ 1-7 og 12-15.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til Statsbygg v/ Åsa Holsen Fosmark, epost: aasa.holsen.fosmark@statsbygg.no

 

Innspill til planarbeidet sendes innen 22. september 2023 til gislunn.halfdanardottir@asplanviak.no, med postmottak@tana.kommune.no på kopi, og merkes med planid: 5441_2023001

Innspill kan også sendes til Asplan Viak AS v/ Gislunn Halfdanardottir, PB 337 Sentrum, 0101 Oslo.