Næringsfond

Kommunen har et næringsfond hvor det er mulig å søke om støtte til bedriftsetableringer og bedriftsutvikling.

Søknader til næringsfondene behandles av Utvalg for utmark og næring (UUN).

Her finner man: Retningslinjer for kommunalt næringsfond.pdf

Søknader om støtte fra næringsfondet skal sendes via  www.regionalforvaltning.no

Fadderordning hos regnskapskontor
Kommunen har også en ordning med fadderordning hos regnskapskontor. 
Målet med ordningen er for det første å ivareta den økonomiske siden ved å drive en bedrift bedre, og for det andre å øke kompetansen hos nyetablerte bedriftsledere 
Les mer her: Fadderordning hos regnskapsfører.pdf
Skjema for søknad: Søknadsskjema - Fadderordning hos regnskapsfører.docx

Primærnæringsfond

Formålet med primærnæringsfondet er å skape bærekraftige og lønnsomme primærnæringer i kommunen gjennom produksjon og bearbeiding av primæringsressurser og eventuelt andre tilgjengelige ressurser lokalt, og gjennom dette bevare hovedtrekkene i bosettingsmønsteret i kommunen. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, øker verdiskapningen og sysselsetting i primærnæringene skal prioriteres. Med primærnæringer menes jordbruk, fiske, reindrift og utmarksnæringer. 

Fiskebåt ankommer Torhop fiskerihavn
Fiskeri er en viktig primærnæring i Tana kommune
Kyr på sommerbeite
Landbruksnæringen er den viktigste primærnæringen i Tana kommune

Hensikten med fondet er å gi støtte til tiltak hvor det enten ikke finnes andre støtteordninger, eller hvor andre støtteordninger ikke er tilstrekkelig til å sikre økonomisk bærekraft. Andre støtteordninger må i størst mulig grad være utprøvd før søknad om støtte sendes til primærnæringsfondet. Tiltak som det gis støtte til må være i samsvar med målsettingen og med eventuelle prioriterte tiltak for primærnæringene i kommuneplanens samfunnsdel.

Hva som kan støttes:
Det kan kun gis tilskudd til investeringer. Det kan ikke gis lån eller garantier for lån. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som allerede er gjennomført.

Jordbruk:

 • Nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord
 • Etableringstilskudd ved generasjonsskifte og ved kjøp av landbrukseiendom, herunder også buskap
 • Forsterkning av kraftforsyning
 • Oppstart av tilleggsnæringer
 • Kjøp av melkekvoter

Fiske:

 • Kjøp av fiskefartøy
 • Modernisering og effektivisering
 • Serviceanlegg/landanlegg/mottaksstasjon

Utmarksnæring:

 • Verdiskaping av lokal mat med grunnlag i høsting av utmarksprodukter
 • Utvikling i utmarksnæringer med fokus på videreforedling samt kompetanseheving
 • Opplevelsestilbud/turisme i kombinasjon med utmarkshøsting

Reindrift:

 • Tiltak som bidrar til å effektivisere driften, øke verdiskapingen og styrke økonomien.
 • Ungdom under etablering.

Søknad

Søknad må inneholde alle opplysninger av betydning for å behandle søknaden. Ved større investeringer bør det foreligge både teknisk plan og økonomiplan (driftsplan, forretningsplan el). For jordbruk finnes det egen søknadsskjema som skal benyttes.

 

Retningslinjer for Primærnæringsfondet: Retningslinjer for kommunalt primærnæringsfond.pdf
Søknadsskjema: Søknadsskjema primærnæringsfond Tana kommune.pdf

Sende søknad

Post: Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana

Elektronisk post:  postmottak@tana.kommune.no

Merk søknaden "Primærnæringsfond"

For mer informasjon:

Førstelinjetjeneste

Sápmi Næringshage Logo.PNG

Tana kommune har en avtale med Sápmi Næringshage om førstelinjetjeneste hvor man kan få noe veiledning.
  
Ønsker du å starte egen bedrift? 
Eller vurderer du å videreutvikle din bedrift? 
Book time hos Sápmi Næringshage for inntil 4 timer gratis rådgivning.

https://www.sapminh.no/timebestilling

Sápmi Næringshage

Næringstomter

Her finner man mer info om næringstomter:
Tomter og områder for næringsvirksomhet