Mer informasjon om produksjonstilskudd finnes på Landbruksdirektoratet sine nettsider. Vilkårene for å søke produksjonstilskudd og satser er fastsatt i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket og i jordbruksavtalen

Søknadsveiledning er tilgjengelig på Landbruksdirektoratet sine nettsider

 

For produksjonstilskudd del 2 er det viktig at arealene (fulldyrket jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite) er registrert riktig i Gårdskart. Hvis det er endringer i arealet som trenger å oppdateres, ta kontakt med landbrukskontoret i god tid før søknadsfrist for å avtale befaring. 

Kommunen har i 2022 fått tilgang til en forenklet løsning for oppdatering av AR5/markslag i Gårdskart, og vil befare og oppdatere arealer fortløpende i barmarkssesongen. Denne løsningen gjør at vi vil ha ekstra fokus på oppdatering av arealer i den kommende tiden for å få også tidligere endringer inn i Gårdskart. 

Mer informasjon om AR5-klassifisering finnes hos NIBIO, det samme med kravene som stilles for å klassifisere et område som innmarksbeite.