Søknad om nydyrking skal skrives på skjema fra Landbruksdirektoratet og sendes til kommunen på e-post eller post. Skjema og mer informasjon finnes på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

Vedlegg til søknaden:

 • kart i farge (målestokk 1:5000) som viser det planlagte nydyrkingsarealet, atkomsten til nydyrkingsarealet, eiendommen og området omkring
 • plan for grøfting av nydyrkingsarealet (med en beskrivelse av hvor stein / stubber skal deponeres / dumpes)
 • hvis relevant
  • konsekvensutredning
  • beskrivelse av planlagt drift av nydyrkingsarealet
  • kostnadsoverslag for nydyrkingen.
  • kart over registrerte natur- og kulturlandskapsverdier

Søker skal vurdere om nydyrkingstiltaket må konsekvensutredes. Forskrift om konsekvensutredninger vedlegg II sier at konsekvensutredning skal “vurderes nærmere” for nydyrkingstiltak over 50 dekar, og for nydyrkingstiltak under 50 dekar dersom det ikke kan utelukkes at tiltaket kan få vesentlige virkninger for naturmangfold eller andre viktige miljøhensyn.”.

Ved nydyrking skal det legges vekt på å sikre driftsmessige gode løsninger. Det må settes igjen en vegetasjonssone mot vassdrag hvis nydyrkingsarealet ligger i kantsonen mot vassdrag. 

 

Det kan søkes om støtte fra primærnæringsfondet til nydyrking og oppdyrking av tidligere dyrket jord. Mer informasjon og søknadsskjema her.