Hvordan overføre landbrukseiendom i dødsbo?

Informasjon om overføring av eiendom ved arv, skifte og uskifte finnes på Kartverket sine nettsider. 

 

Før hjemmelserklæring og/eller skjøte sendes til Kartverket må eiendommens konsesjonsforhold avklares. For landbrukseiendommer må det leveres en egenerklæring om konsesjonsfrihet eller søkes om konsesjon. Egenerklæring og konsesjon registreres av kommunen. 

Mer informasjon om konsesjon finnes på denne siden, eller ta kontakt med kommunen. 

Søknad om fristutsettelse

§ 99a andre ledd sier at kommunen kan etter søknad forlenge fristen på tre år hvis det foreligger “særlige grunner”. “Særlige grunner” kan for eksempel være en påbegynt overdragelsesprosess hvor det blir forsinkelser i prosessen som er utenfor arvingenes kontroll.

Uenighet mellom arvingene eller manglende kunnskap om reglene er i utgangspunktet ikke en grunn i seg selv som kan begrunne fristutsettelse.

Konsekvenser av å ikke overholde fristen

Hvis fristen på tre år eller fristen satt etter søknad om fristutsettelse oversittes, kan kommunen tvangsselge eiendommen etter konsesjonsloven § 19.