Omdisponering

Bruk av dyrket og dyrkbar jord til annet enn jordbruksproduksjon er regulert gjennom jordlova § 9. Hvis areal skal disponeres på måter som bryter med dette må det søkes dispensasjon fra denne paragrafen. Det betyr at alle søknader for eksempel om å bygge hus i LNFR-områder må behandles både etter plan- og bygningsloven og etter jordlova. Oversikt over dyrket og dyrkbar jord finnes på NIBIO Gårdskart (huk av for “Dyrkbar jord endret etter 2008” under “Andre kartlag”). Informasjon om kommune- og reguleringsplan finnes hos Kommunekart. 

Mer informasjon om omdisponering finnes på nettsidene til Landbruksdirektoratet

 

Søknad:

Det finnes ikke et eget skjema for omdisponering av eiendom etter jordlova. For å søke om omdisponering må du sende inn en dispensasjonssøknad etter plan- og bygningsloven, og skrive en fritekstsøknad om omdisponering etter jordlova. Hva som må være med i fritekstsøknaden står på nettsidene til Landbruksdirektoratet. 

Deling

Deling av eiendom som er brukt eller kan brukes til landbruk er regulert gjennom jordlova § 12. Hvis eiendom skal deles fra må det derfor behandles etter jordlova. Regelverket gjelder både om det skal deles fra en mindre del av eiendommen og for landbrukseiendommer med flere matrikkelnummer hvor ett eller flere av matrikkelnumrene skal skilles ut fra resten. Informasjon om matrikkelnummeret er en del av en større landbrukseiendom finnes på NIBIO Gårdskart.

Mer informasjon om deling finnes på nettsidene til Landbruksdirektoratet

 

Søknad:

Det finnes ikke et eget skjema for deling av eiendom etter jordlova. For å søke om deling må du sende inn skjemaer om deling etter plan- og bygningsloven, og skrive en fritekstsøknad om deling etter jordlova. Hva som må være med i fritekstsøknaden står på nettsidene til Landbruksdirektoratet. 

Saker hvor ett eller flere matrikkelnummer(e) skal deles fra en landbrukseiendom uten at grensene til de aktuelle matrikkelnummerne endres, skal kun søke om deling etter jordlova. Det sendes da kun en fritekstsøknad etter kravene på Landbruksdirektoratet sin nettside. 

Saksbehandling

Søknad om omdisponering og/eller deling sendes til kommunen. Administrasjonen i kommunen utreder saken og lager et saksfremlegg som enten blir sendt til formannskapet for avgjørelse, eller blir avgjort administrativt. Kommunestyrets delegasjonsreglement bestemmer om saken blir avgjort i formannskapet eller administrativt. Kommunestyret er klageinstans for vedtak delegert til formannskapet eller administrasjonen.