Konsesjonsfri uten egenerklæring

Hvilke eiendommer som er konsesjonsfrie uten egenerklæring er regulert i Forskrift om konsesjonsfrihet § 3. 

Oppsummert er følgende eiendommer konsesjonsfrie uten egenerklæring:

  • - Erverv av bebygd eiendom hvor tomta ikke overstiger 2 dekar.
  • - Erverv av sameiepart i bebygd eiendom som i vedtatt reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksområde når erververen er sameier i eiendommen fra før.
  • - Erverv av eiendomsleilighet, aksjeleilighet, obligasjonsleilighet, andel i boligbyggelag og borettslag og ved borettslags erverv av fast eiendom fra boligbyggelag.

 

 

Konsesjonsfri med egenerklæring

Hvilke eiendommer som er konsesjonsfrie med egenerklæring er regulert i konsesjonsloven §§ 4 og 5

Oppsummert er følgende eiendommer konsesjonsfrie med egenerklæring: «Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn 100 dekar og heller ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka/overflatedyrka jord uten å søke konsesjon. Det samme gjelder tomter til bolig- og fritidsformål, og ubebygd areal som er lagt ut til annet enn landbruksformål. Erverv fra nær familie er også unntatt fra konsesjonsplikt.»

For eiendommer som er konsesjonsfrie med egenerklæring må følgende skjema sendes inn til kommunen: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. (LDIR-360B).

Egenerklæringsskjema skal sendes inn ett skjema per erverver og signeres av erververen personlig. Hvis du skal overta en andel av eiendommen, for eksempel når to personer skal dele en eiendom, fyller du inn den riktige andelen i feltet for “eierandel”. Skal du overta hele eiendommen alene skriver du 1/1 i dette feltet. 

Matrikkelnummer, areal på eiendommen med mer finnes på Kommunekart.

Oversikt over dyrket mark på eiendommen finnes på NIBIO Gårdskart

Konsesjonspliktig eiendom

Eiendommer som ikke kommer inn under unntakene over har konsesjonsplikt. 

Landbruksdirektoratet har mer informasjon om konsesjonssøknad, skjema som må benyttes og hvilke vedlegg som skal legges ved søknaden her. 

Når kommunen mottar en konsesjonssøknad behandles den administrativt eller politisk (etter kommunestyrets delegasjonsregelverk) og vedtak sendes ut når saken er ferdig behandlet.

Søknad om konsesjon har et saksbehandlingsgebyr på 2930 kr som sendes ut etter at konsesjonssøknaden er behandlet.