NB! Vi er blitt gjort kjent med at skjemaet som ligger under ikke virket i tidsrommet torsdag 7. mars til mandag 11. mars. 
Dette selv om du fikk kvittering på innsendt skjema. Hvis du har sendt inn forslag innenfor dette tidsrommet (7.-11. mars), så er det dessverre ikke registrert av kommunen og vi ber deg dermed om å fylle ut skjemaet på nytt.

Hvis du ønsker å være meddommer i perioden 2025-2028 
kan du melde din interesse ved trykke på dette skjemaet

Du kan også melde din interesse eller forslå andre kandidater til e-post: postmottak@tana.kommune.no eller ringe 46400200.

For de som vil være meddommere behøver vi følgende opplysninger: 

  • Fornavn, (evt mellomnavn), etternavn
  • Folkeregistrert adresse
  • Fødselsnummer
  • Mobilnr. og e-post
  • Yrke og stilling   (f.eks. Agronom og Bonde)
  • Ønsker å velges til: ____________________

Du kan melde din interesse for å være meddommer i tingrettenjordskifteretten eller lagmannsretten for perioden 2025-2028. I tillegg skal det fremmes forslag på skjønnsmedlemmer som velges av fylkeskommunen. Det skal også velges forliksråd og møtefullmektige til forliksrådet.

Kommunen oppfordrer også allmenheten til å forslå kandidater til valget. Kommunestyret skal senest i juni velg meddommere, skjønnsmedlemmer og forliksråd for neste periode. For å kunne forberede valgene ber vi om tilbakemelding og forslag på kandidater. 
Se video om det å være meddommer 

Hva slags oppgaver har en meddommer? 
Meddommere er vanlige innbyggere som er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du regne med å bli innkalt én til to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. Vervet som meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får du fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis du taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. Vervet som meddommer i Indre-Finnmark tingrett, Hålogaland lagmannsrett eller Jordskifteretten innebærer at du er en av flere meddommere som skal dømme sammen med juridiske fagdommere. 

Hvem kan bli meddommer? 

Domstolloven § 70 stiller generelle krav til den som skal velges til meddommer: Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrige være personlig egnet til oppgaven. I tillegg må vedkommende 
1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlig anliggender, 
3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 
4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

 

• det er også regler for utelukkelse til valg på grunn av stilling og vandel.


Mer informasjon finner man her: https://www.domstol.no/no/meddommer/For Tana kommune skal det oppnevnes følgende:

Indre og Østre Finnmark tingrett:   40 meddommere (20 kvinner og 20 menn)
Hålogaland lagmannsrett:    2 lagrettemedlemmer/meddommere (1 kvinne og 1 mann)
Finnmark Jordskifterett:       4 jordskiftemeddommere (2 kvinner og 2 menn)
Indre og Østre Finnmark domssogn:   Tana kommune skal foreslår flere skjønnsmedlemmer   
Forliksrådet                            3 medlemmer og 3 varamedlemmer
Møtefullmektige i forliksrådet  3 medlemmer

Personer kan velges enten til lagmannsretten eller til tingretten, men ikke begge steder. De som velges enten til tingretten eller lagmannsretten kan imidlertid velges til jordskifteretten eller foreslås som skjønnsmedlem.

For de som ønsker å være jordskiftemeddommer eller skjønnsmedlem innebærer det befaringer i skog og mark, og de som velges må derfor normalt ha god helse og kunne ta seg fram i terreng.:
Jordskifterettenvil ha meddommere som er særlig kyndig i eller har kompetanse i ett eller flere av følgende tema landbruk, taksering av fast eiendom, reindrift.
Skjønnmedlemmer: vil ha medlemmer som er særlig kyndig i eller har kompetanse om naturbruk, primærnæringer, verdivurderinger av eiendommer/rettigheter.

For alle utvalgene er det en stor fordel å ha digital kompetanse.

Dersom det ikke er nok meddommere som melder sin interesse, vil navn foreslås tilfeldig slik at det er tilstrekkelig mange av hvert kjønn til den foreslåtte listen. Etter det er kontrollert at kriterier i domstolloven er oppfylt og vandelsattest er innhentet, legges det ut liste over foreslåtte kandidater på rådhuset for offentlig ettersyn. Kommunestyret i Tana vil foreta valget senest i juni 2024. Det gis deretter skriftlig beskjed på om du er valgt til vervet som meddommer.

Forliksrådet 
Det skal velges tre faste medlemmer og like mange varamedlemmer til forliksrådet, jf. domstolloven § 27. Forliksmedlemmer er dommere og domstolloven § 53 gjelder. Vilkår for å kunne velges til forliksmedlemmer

  • Vedkommende må ha fylt 25 år.
  • Vedkommende må være under 70 år ved valgperiodens start, jf. § 70 nr. 1.
  • Som forliksrådsmedlemmer skal bare velges personer som anses særskilt egnet til oppgaven, og som behersker norsk skriftlig og muntlig godt.
  • Den som ikke bor i kommunen kan nekte å ta imot valg

Utelukket for valg jf. domstolloven §71 - §72

Møtefullmektige i forliksrådet 
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. I Tana skal det være 3 medlemmer i utvalget. Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk.