Formålet med planen er å legge til rette for etablering av en kontrollstasjon for Tolletaten, for bedre kontrollfasiliteter nær riksgrensen mellom Norge og Finland. Godt tilpassede og funksjonsriktige kontroll- og ekspedisjonslokaler bidrar i vesentlig grad til at man kan forene en effektiv myndighetskontroll med en smidig trafikkavvikling. 

Kontrollstasjonen består av en kontrollhall m/verksted, adskilt visitasjonsdel, ekspedisjonsareal og administrasjon med tilhørende fasiliteter, og et utomhusareal med kjøreareal, gangveier og grøntanlegg.

 

Innspill til planforslaget bes sendes til gislunn.halfdanardottir@asplanviak.no, med kopi til Tana kommune, v/postmottak@tana.kommune.no.

Innspill kan også sendes til Asplan Viak AS v/ Gislunn Halfdanardottir, PB 337 Sentrum, 0101 Oslo.

 

Høringsfrist settes til 15. desember 2023