09.06.2023 vedtok formannskapet å sende kommuneplanens arealdel på 2. gangs høring. Planforslaget har vært på høring og ligget ute til offentlig ettersyn over sommeren 2023.

Kommuneadministrasjonen valgte å sende planforslaget på 2. gangs høring for å få en bedre oversikt over hvilke merknader og innsigelser som var løst opp i, fra 1. gangs høring. Arealplanen ble vedtatt sendt på 1. gangs høring og offentlig ettersyn 20.06.2019. I perioden siden 2019 har det vært en del utskiftninger av planleggere i kommunen, så det har tatt tid for nye planleggere å sette seg inn i saken.

Etter 1. gangs høring kom det inn merknader fra 19 parter. Det kom inn totalt 59 innsigelser. Kommuneplanleggerne samlet en oversikt over innkomne innspill og presenterte områdene med innsigelser for formannskapet i februar 2022. 

I februarmøtet la politikerne føringer for administrasjonens videre arbeid med merknadsbehandling og innsigelser. Dette resulterte i et planforslag som ble sendt på 2. gangs høring.

Til 2. gangs høring kom det innspill fra 17 ulike parter. Det kom inn totalt 48 innsigelser. Innsigelsene kom fra Statsforvalteren, Statens vegvesen, NVE og Mattilsynet. 

  • Innsigelsene fra Statsforvalteren baseres i stor grad på jordvern og reindrift, med noen andre innsigelser på vegne av statlige sektormyndigheter, da Statsforvalteren har samordningsansvaret for statlige innsigelser til kommunale planer. Statsforvalteren fremmet 34 innsigelser
  • Statens vegvesens innsigelser knyttes i stor grad opp mot byggegrense mot riks- og fylkesvei. Statens vegvesen fremmet 11 innsigelser.
  • NVE fremmet innsigelser knyttet til naturfare. NVE fremmet 2 innsigelser.
  • Mattilsynet fremmet innsigelse knyttet til drikkevann og vern. Mattilsynet fremmet 1 innsigelse.

 

StatsforvalterenStatens vegvesenNVEMattilsynetTotalt
34112148

 

Videre prosess med kommuneplanens arealdel innebærer en ny presentasjon for formannskapet, lik presentasjonen i 2022, hvor formannskapet skal ta stilling til hvilke innsigelser man skal imøtekomme og hvilke man skal prøve å få til en løsning gjennom dialog med Statsforvalteren. Grunnet budsjettbehandling i desember, blir behandlingen av arealplan lagt til nyåret.


Deretter vil kommuneadministrasjonen og ordfører be om dialogmøter med Statsforvalteren og aktuelle sektormyndigheter som har innsigelser, for å prøve å løse opp i innsigelsene gjennom dialog. Dersom det fremdeles ligger innsigelser etter disse møtene, vil man ta i bruk et mer formelt verktøy - mekling, hvor Statsforvalteren er meklingspart. Dersom innsigelsene fortsatt ikke lar seg løse, havner saken til endelig avgjørelse i departementet. Grunnet saksbehandlingstid i departementet og usikkerheten rundt avgjørelsene som blir tatt der, er det i kommunens interesse å løse opp i alle innsigelser sammen med Statsforvalteren.

 

Planforslaget med bestemmelser, beskrivelse og plankart finnes HER