Hovedmålet med planforslaget er å bidra til en planmessig arealutnyttelse i samsvar med målsettinger i kommuneplanens samfunnsdel. Planen skal tilrettelegge for bolig-, fritids- og næringsbebyggelse og andre bebyggelser og tiltak, fastsette bestemmelser for bygging og tiltak, herunder i strandsonen og i vassdragsnære områder, tilrettelegge for folkehelse, idretts- og friluftsformål, bidra til næringsutvikling og ta viktige arealhensyn.

Nye utbyggingsområder er utlagt og konsekvensutredet for best mulig å ta hensyn til interesser som berører bruken av arealene i kommunen.

Plandokumenter 

Link til plankartet

Link direkte til forslag til planbeskrivelse

Link direkte til forslag til planbestemmelser

Plánamearrádusat sámegillii gávdnojit “Vedlegg” vuolde.

Kommunekart

For å åpne kartlaget: 

Åpne kommunekart.com

Zoom inn til Tana kommune > 

Trykk på kartlag oppe i venstre > 

Velg «Kommuneplanforslag» i menyen som dukker opp til høyre.

Dersom plankartet ikke dukker opp, må man zoome lengre inn i kartet.

 

Se vedlagt brukerveiledning for kommunekart.com for ytterligere informasjon om kartløsningen på nett.

 

Høringsuttalelser sendes Tana kommune, v/Samfunn, næring og miljø, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no, innen 6. oktober 2023.

 

Med bakgrunn i anmodning om forlenget høringsfrist til 06. oktober fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark, forlenges fristen til 06. oktober 2023. Ordinær høringsfrist var 18. august 2023. Forlenget høringsfrist var først 18. september, så 29. september. Ny frist gjelder for alle høringsparter.