Tana kommune og Henning Larsen Architects inviterer til folkemøte om reguleringsplan for Torhop havn, tirsdag 13. februar, kl. 18:00 - 20:00 i kommunestyresalen på Tana rådhus

 

Intensjonen med møtet er å få innspill til disponering av arealer og plassering av ulik infrastruktur i området fra de som i dag bruker det til sin næringsvirksomhet. Hensikten er at møtet kan både styrke lokal medvirkning i planprosessen, samt utforme et best mulig sluttresultat. 

I lys av den landsdekkende oppmerksomheten rundt arealbruk, nedbygging av natur og viktigheten av å bevare naturmangfold, er det et mål at allerede opparbeidede arealer brukes mest mulig effektivt. Utbygging av molo med tilhørende infrastruktur er nødvendig for at fiskeflåten og andre brukere av området skal ha trygge liggeforhold, også i møte med mulig havnivåstigning og økende mengde uvær.

Det er ønskelig at enkeltpersoner og foreninger med interesser i området kommer med sin tilbakemelding til reguleringen. Kommunen oppfordrer særlig fiskere og fritidsbåteiere ved Torhop havn å delta på møtet. 

Elementer til diskusjon/dialog 

I folkemøtet ønsker kommunen å få følgende spørsmål belyst og drøftet; 

  • Hvordan fungerer bruken av området i dag? 
  • Er det noen typer fasiliteter eller infrastruktur som er ønsket i framtiden, som bør inkluderes i planforslaget? 
  • Hvordan kan området utvikles til å imøtekomme interesser og behov i framtiden? 
  • Er det spesifikke områder av ekstra høy verdi for lokale brukere av området, enten til næring eller fritid?

Prosess videre 

Når planforslag er ferdig utformet og vurdert av kommunens planavdeling, er det opp til politisk utvalg og senere kommunestyre å sende planforslaget ut på høring og offentlig ettersyn. Høring og offentlig ettersyn skal minimum vare i seks uker. Når høringsperioden er over, behandles de innspill, merknader og eventuelt innsigelser som kommer fra høringsinstansene. Når eventuell revidering av forslaget er gjort i henhold til innspill, kan kommunestyret endelig vedta planforslaget. Klagefrist på planvedtak er 3 uker.

Kommunikasjon 

Dersom det er noen spørsmål til møtet eller andre elementer ved reguleringsplanen, ta gjerne kontakt med planfaglig rådgiver på epost synove.jahr@henninglarsen.com eller tlf 95065890. Tana kommunes saksbehandler er Leif Henrik Halvari, tlf. 464 00 387, epost: leif.henrik.halvari@tana.kommune.no