Formålet med planen er å regulere områder for utvinnbar kvartsittforekomst ved Geresgohppi og Giemaš til områder for råstoffutvinning. Gjeldende driftsområdet er i hovedsak regulert etter mineralloven og forurensningsloven. En detaljreguleringsplan vil også regulere gjeldende driftsområde etter plan- og bygningsloven. Og en vedtatt reguleringsplan vil gi grunnlag for tillatelse til utvidelse av Elkem ASA Tanas kvartsittbrudd i Austertana etter plan- og bygningsloven. Eksisterende områder for masseuttak består av to kvartsittbrudd på totalt 420 dekar, Giemaš på 300 dekar og Geresgohppi på 120 dekar. Figur 1 viser varslet planavgrensning (opprinnelig) med det eksisterende driftsområdet og planlagt utvidelse av driftsområdet.

Planvedtaket kan påklages av berørte parter og andre med rettslig klageinteresse, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, og forvaltningslovens §§ 28 - 36. Klagefristen er 3 uker. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagefristen er 07.07.2023.

 Klagen skal være skriftlig, angi vedtaket det klages over, den eller de endringene som ønskes, og grunnene for klagen. Klagen sendes Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 TANA eller postmottak@tana.kommune.no. 

Eventuelle krav om erstatning må fremmes skriftlig for Tana kommune innen 3 år fra kunngjøringen av planvedtaket, jf. plan- og bygningslovens § 15-3