Formannskapet i Tana vedtok i sitt møte 30.03.2023 å sende forslaget til Detaljregulering for kvartsittbrudd Elkem ved Geresgohppi og Giemaš på 2.gangs høring og legge det ut til offentlig ettersyn. Hjemmelen for vedtaket er gitt i plan- og bygningsloven § 12-10.

Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende kvartsittbrudd ved Geresgohppi og Giemaš. Å regulere områder for utvinnbar kvartsittforekomst ved Geresgohppi og Giemaš til områder for råstoffutvinning vil gi grunnlag for tillatelse til utvidelse av kvartsittbruddet i Austertana etter plan- og bygningsloven. Planen med utvidelsen er ikke å øke uttaksmengden, men å sikre framtidig drift av anlegget med samme uttaksmengde som i dag.

 

Høringsuttalelser sendes Tana kommune, v/ Utviklingsavdelingen, 9845 TANA, eller pr e-post til postmottak@tana.kommune.no, innen 17.mai 2023.